Analýza výchovných problémů žáků školní družiny a způsoby jejich řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výchovných problémů žáků školní družiny a způsoby jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Kuklínková, Renata
dc.date.accessioned 2013-10-06T21:37:34Z
dc.date.available 2013-10-06T21:37:34Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21282
dc.description.abstract Diplomová práce Analýza výchovných problémů žáků školní družiny a způsoby jejich řešení se zabývá výchovou dětí ve školní družině, přesněji pak výchovnými problémy, které se zde objevují. Je rozčleněna do sedmi základních kapitol, přičemž čtyři první poskytují teoretický základ k celé problematice a tři další se zabývají výzkumem. První z kapitol objasňuje pojem dítě mladšího školního věku ? specifika tohoto období vývoje, socializaci dítěte. V druhé části jsou za pomoci odborné literatury rozsáhle klasifikovány výchovné problémy. Vymezují se zde základní pojmy jako je asociální a antisociální chování, kategorie poruch a typy poruch chování ? lhaní, toulání, nekázeň, agrese, krádeže. Na problematiku výchovy mimo vyučování a její funkce a na zařízení, ve kterých jsou děti vychovávány ve svém volném čase, se zaměřuje třetí a čtvrtá část práce. Právě ve čtvrté části je objasněn pojem a funkce školní družiny, její historie ve srovnání se současností, funkce a výchovné cíle, podmínky činnosti. Pátá a šestá část je věnována konkrétním výzkumným cílům, zjištěné výsledky jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek a pro doplnění je uvedeno několik případových kasuistik. cs
dc.format 74 s. (16 635 znaků) cs
dc.format.extent 2010823 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výchovné problémy cs
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject příčiny vzniku cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Educational problems en
dc.subject education en
dc.subject leisure en
dc.subject behavior disorders en
dc.subject school club en
dc.subject causes en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject prevention en
dc.title Analýza výchovných problémů žáků školní družiny a způsoby jejich řešení cs
dc.title.alternative Analysis of Educational Problems of Pupils in After-School Childcare and Methods of Their Solutions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2013-05-15
dc.description.abstract-translated Thesis Analysis educational problems of school clubs and ways of their solution deals with raising children in school center, and more specifically the educational problems that appear here. It is divided into seven chapters, the first four provide a theoretical basis to the whole issue and three others involved in research. The first chapter explains the concept of a preschool child - the specifics of this period of development, the socialization of the child. In the second part, using literature, extensively classified educational problems. Define here the basic concepts such as antisocial and antisocial behavior, categories of disorder and disorder types of behavior - lying, divagation, lack of discipline, aggression, thefts. The issue of education outside the classroom and its functions and facilities in which are children brought up in their spare time, focuses third and fourth part of the work. In the fourth part, the concept and function of school clubs, its history than at present, function and educational objectives, terms of activities. The fifth and sixth part is devoted to specific research goals, the results are displayed using graphs and tables, and to complement several cases are presented. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29088
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-03-29


Files in this item

Files Size Format View
kuklínková_2013_dp.pdf 1.917Mb PDF View/Open
kuklínková_2013_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
kuklínková_2013_op.zip 14.16Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account