Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Chromcová, Andrea
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:07:09Z
dc.date.available 2013-10-06T23:07:09Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21411
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vymezení pojmu firemní kultura a řízení organizace. Teoretická část popisuje nejzákladnější zákonitosti, vlastnosti a pojmy firemní kultury a také oblasti řízení lidských zdrojů. Zdůrazněna je zde důležitost úlohy postavení personálního managementu v systému řízení organizace a jeho vzájemného propojení s firemní kulturou. Praktická část je zaměřena na samotný výzkum, jeho cíle a v teoretické rovině také na použitou výzkumnou metodu a seznámení se s vlastním zkoumaným subjektem. Je věnována popisu vybrané společnosti, je v ní nastíněno schéma řízení zkoumané společnosti, stanovené hodnoty, koncepty, vize a cíle, ale především obsahuje samotné vyhodnocení provedeného výzkumu. Cílem empirické části práce bylo zjištění postojů a názorů zaměstnanců vybrané společnosti na povahu obsahu nastolené firemní kultury. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 1098977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject typologie firemní kultury cs
dc.subject kulturní změna cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject strategie lidských zdrojů cs
dc.subject personální management cs
dc.subject personální výběr cs
dc.subject rozvoj pracovníků cs
dc.subject etika práce manažera cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject společenská odpovědnost organizace cs
dc.subject Corporate culture en
dc.subject corporate culture typology en
dc.subject cultural change en
dc.subject human resource management en
dc.subject strategy en
dc.subject human resources en
dc.subject personnel management en
dc.subject personnel selection en
dc.subject development workers en
dc.subject work ethic manager en
dc.subject code of ethics en
dc.subject social responsibility of organizations en
dc.title Firemní kultura a řízení lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Corporate Culture and Human Resources Management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2013-05-13
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the definition of corporate culture and management. The theoretical part describes the basic patterns, properties and concepts of corporate culture and human resource management. Emphasized here is the importance of the role of HR management position in the system of management of the organization and its interconnection with the corporate culture. The practical part is focused on the research, its objectives, and in theory also used research method and familiarity with their own researched subject. It is dedicated to the description of the selected company, is outlined in the scheme management companies surveyed, established values, concepts, visions and goals, but also contains the actual evaluation of the research. The aim of the empirical part of the study was to investigate the attitudes and opinions of employees selected companies on the nature of content raised corporate culture. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28930
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-03-29


Files in this item

Files Size Format View
chromcová_2013_dp.pdf 1.048Mb PDF View/Open
chromcová_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
chromcová_2013_op.zip 14.93Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account