Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na život člověka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na život člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva cs
dc.contributor.author Slováková, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:24:52Z
dc.date.available 2013-10-06T23:24:52Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21426
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma ?Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na život člověka? se zabývá problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti, která je v posledních letech velmi aktuálním tématem a stává se běžnou součástí života mnoha lidí. Předmětem této práce v teoretické části je definovat pojmy, jež jsou s nezaměstnaností úz-ce spjaty. Především jsou to: práce, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti, její příčiny, rizikové skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Dále pak poukázat na negativní důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti jednotlivce, zejmé-na v rovině ekonomické, ale také v rovině sociální. V sociální rovině pak se zaměřením na sociální kontakty, fyzické zdraví, psychické zdraví, ale i např. na ztrátu statusu. V části praktické je pak popsán výzkum, jehož cílem bylo formou rozhovorů se čtyřmi dlouhodobě nezaměstnanými, vedenými v evidenci úřadu práce po dobu delší než jednoho roku, analy-zovat a zmapovat dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na život jednotlivce. cs
dc.format 73 s cs
dc.format.extent 803989 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject důsledky nezaměstna-nosti cs
dc.subject rizikové skupiny cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject work en
dc.subject unemployment en
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject impact of unemployment en
dc.subject risk groups en
dc.subject employment policy en
dc.title Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na život člověka cs
dc.title.alternative Long-Term Unemployment and its Impact on Human Life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana cs
dc.date.accepted 2013-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis on "Long-term unemployment and its impact on the life of an unemployed individual" deals with long-term unemployment, which has been a current topic in recent years and has become a regular part of many people's lives. The objective of this work is to define the theoretical concepts that are closely linked to unemployment. These are primarily: work, unemployment, long-term unemployment, types of unemployment, its causes, risk groups at risk of long-term unemployment. Furthermore, it will show the negative impact of long-term unemployment on an individual, particularly in economic terms but also in terms of his social well-being. The latter will focus on social contacts, physical health, mental health, but also on the loss of social status. The practical part describes the research whose aim was to analyze and map the impact of long-term unemployment on an individual's life. For this purpose, four long-term unemployed individuals were interviewed. All of them were officially registered as unemployed for more than a year at the Employment office. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32281
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2013_bp.pdf 785.1Kb PDF View/Open
slováková_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
slováková_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account