Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABC/M

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABC/M

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Miklovič, Marian
dc.date.accessioned 2013-10-07T10:04:20Z
dc.date.available 2013-10-07T10:04:20Z
dc.date.issued 2006-07-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21742
dc.description.abstract Soudobé moderní ekonomické přístupy hledají optimální systém řešení pro řízení nákladů, za podpory metody Activity Based Cost/Management - ABC/M. Celá metoda Activity Based Cost/Management - ABC/M by měla přinést vypracování zásad ekonomického chování nákladů tak, aby mohla být použita pro management v celé státní správě. Disertační práce je konkrétně zaměřena na možnosti aplikace metody Activity Based Cost/Management - ABC/M v Celní správě ČR. Práce vychází se soudobých možností metody ABC/M a poznatků, které byly získány u organizací, které se pohybují v tržním sektoru. Metoda byla podrobena analýze, s možností jejího použití v podmínkách Celní správy ČR. Pro zjištění potřebných zdrojů bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo statisticky vyhodnoceno. Na základě takto zjištěných informací byl vytvořen model ABC/M, který akceptuje podmínky, jež byly identifikovány u celní správy, jakožto organizace, která je součástí státní správy. Vytvořený model byl otestován na vybraných částech organizace. Problematika, která byla v práci řešena, je v závěru vyhodnocena a metodicky popsána. cs
dc.format 130
dc.format.extent 2818162 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Řízení kvality cs
dc.subject analýza cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject veřejné služby cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject ABC/M cs
dc.subject ABC/M en
dc.subject Activity Based Costing / Management en
dc.subject Quality control en
dc.subject analysis en
dc.subject applications en
dc.subject public services en
dc.subject state administration en
dc.title Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABC/M cs
dc.title.alternative Use of Value Approaches to Managing in Public Administration by ABC/M Method en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Král, Bohumil
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2012-12-07
dc.description.abstract-translated Contemporary modern economic approaches seek optimal system solution for cost control methods with the support of Activity Based Cost / Management - ABC / M. The whole method of Activity Based Cost / Management - ABC / M should lead to the development of the principles of economic behavior of costs so that it can be used for management in public administration. The thesis is specifically focused on the possibilities of application of methods of Activity Based Cost / Management - ABC / M, the Customs Administration of the Czech Republic. The work is based on the current capabilities of ABC / M and findings that were obtained from organizations that are in the market sector. The method of ABC / M has been examined with the possibility of its use in terms of the Customs Administration of the Czech Republic. To find the necessary resources survey was conducted, which was statistically evaluated. Based on these findings the information model was created by ABC / M which accepts the conditions that were identified in customs administration, as an organization that is the part of the state administration. The created model was tested in selected parts of the organization. The issue that was dealt with at the work is methodically evaluated and described in the end. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 28736
dc.date.submitted 2012-09-30


Files in this item

Files Size Format View
miklovič_2012_dp.pdf 2.687Mb PDF View/Open
miklovič_2012_vp.pdf 1.554Mb PDF View/Open
miklovič_2012_op.pdf 1.321Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account