Rentabilita jednotlivých výrobkových skupin s cílem definice správné cílové struktury zákazníků a výrobků Kovárny VIVA a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rentabilita jednotlivých výrobkových skupin s cílem definice správné cílové struktury zákazníků a výrobků Kovárny VIVA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Ťavodová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-08T22:48:06Z
dc.date.available 2013-10-08T22:48:06Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22719
dc.description.abstract Tato bakalářská práce měla za cíl vyšetřit rentabilitu výrobkových skupin z hlediska kategorií zákazníků, hmotnostních kategorií a jednotlivých kovacích linek pro výkovky v Kovárně VIVA a.s. Hlavními vstupními parametry byly tržby a prodej v plánované ceně za výrobky ve sledovaném období. Každý parametr byl vytvořen na základě jiné kalkulační metody. Odchylky mezi těmito dvěma hlavními vstupními faktory byly zdrojem porovnávaných odchylek a výpočtu rentability. Data byla rozdělena dle výrobkových skupin a z analýzy vyplynuly informace o rentabilitě a postavení těchto jednotlivých zkoumaných kategorií skupin za sledované období. Bylo zjištěno, kteří zákazníci, hmotnostní kategorie a kovací linky, jsou z hlediska počtu výkovků, objemu produkce, tržeb a teoretického zisku pro Kovárnu VIVA a.s. nejrentabilnějšími, a které naopak vykazují ztrátu. Z pozorování vyplynula doporučení pro Kovárnu VIVA a.s., která jsou shrnuta v závěru práce. Tato bakalářská práce se opírá o teoretické poznatky bibliografických zdrojů a taktéž vykazuje data o současné situaci kovárenského průmyslu. Čtenáři tak poskytuje informace pro jasnější pochopení problematiky. cs
dc.format 75s. + 4s. příloh cs
dc.format.extent 3343688 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject přirážková kalkulace cs
dc.subject ABC kalkulace cs
dc.subject teoretická rentabilita cs
dc.subject rentabilita tržeb cs
dc.subject zápustkový výkovek cs
dc.subject rates costing en
dc.subject Active-Based Costing en
dc.subject theoretical profitability en
dc.subject return on sales en
dc.subject die forging en
dc.title Rentabilita jednotlivých výrobkových skupin s cílem definice správné cílové struktury zákazníků a výrobků Kovárny VIVA a.s. cs
dc.title.alternative The Profitability of Individual Product Groups to Achieve Correct Definition of Target Customers and Products in Kovára VIVA a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rozsypal, Zbyněk
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aimed to investigate the profitability of product groups in terms of categories of customers, weight categories and individual forging lines in Kovárna VIVA a.s. The main input parameters were sales and planned sales for products in the monitored period. Each parameter was created by an alternative calculation method. Deviations between this two main input factors were source compared deviations and for the calculation of profitability. The data were divided according to product Gross. From the analysis emerged information about profitability and position of each of these examined categories of group during the monitored period. Was found, which customers, weight category and forging line are in terms of forgings, production volume, sales and theoretical profit most profitable for Kovárna VIVA a.s. and which one show a loss. Observation shows recommendations for Kovárna VIVA a.s., which are summarized in the conclusion. This bachelor thesis is based on theoretical knowledge and bibliographic dates and also shows the current situation in forging industry. Readers are provided with information for clearer understanding of the issue. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 24713
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
ťavodová_2012_bp.pdf 3.188Mb PDF View/Open
ťavodová_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
ťavodová_2012_op.pdf 645.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account