Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahradník, Jan
dc.contributor.author Hrdý, Adam
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:00:59Z
dc.date.available 2010-07-14T14:00:59Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2452
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na pohled středoškolské mládeže na konopné drogy. Autor se nejprve zabývá základní charakteristikou konopných drog. Popisuje historii a rozšíření, typy produktů, vliv účinků této drogy na člověka a rozebírá otázku iniciační teorie. Také se zabývá otázkou působení sociálního prostředí na utváření postojů mladého člověka. Konkrétněji pak na funkci rodiny v sociálním prostředí, vliv vrstevníků a školského zařízení, trávení volného času a vliv sdělovacích prostředků. Snaží se popsat důvody různorodosti názorů společnosti na tuto drogu. V poslední části teoretické práce autor informuje o situaci v oblasti zneužívání konopných drog v ČR. Podává informace k již realizovaným výzkumům týkajících se dané problematiky v ČR, potažmo na okrese Kroměříž. Empirická část práce je zaměřená na analýzu současné situace ve zneužívání konopných drog mezi středoškoláky druhých a třetích ročníků na okrese Kroměříž. Autor se pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, co pro mládež tento fenomén znamená. Na základě komparace výzkumů z let 2000 a 2006, studia dokumentů a literatury, poukazuje na nejvýznamnější změny ve vztahu středoškoláků ke konopným drogám a na základě získaných dat predikuje její další vývoj. Získané výstupy poslouží ke tvorbě, úpravě, či realizaci preventivních programů pro studenty na středních školách a učilištích na okrese Kroměříž. cs
dc.format 67s. cs
dc.format.extent 748580 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konopné drogy cs
dc.subject marihuana cs
dc.subject hašiš cs
dc.subject pohled cs
dc.subject postoj cs
dc.subject mládež cs
dc.subject průchozí drogy cs
dc.subject hemp drugs en
dc.subject marihuana en
dc.subject hashis en
dc.subject view en
dc.subject bearings en
dc.subject teenagers en
dc.subject gateaway drugs en
dc.title Pohled středoškolské mládeže na konopné drogy cs
dc.title.alternative The view of teenagers attending secondary schools of hempy drugs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the view of teenagers attending secondary schools of hempy drugs. First, the author deals with the basic characteristics of hempy drugs. He describes their history and expansion, types of products, the influence of drugs' effects on a human being and analyses the question of an initiatory theory (gateaway drugs). It also deals with the question of how social environment affects formation of a young man's bearings, more specifically, with the function of family in social environment, the influence of peers and school institutions, spending leisure time and the impact of media. It also tries to describe the reasons why society views this drug in different ways. The last part of this theoretical thesis informs about the situation in the area of misusing hempy drugs. It provides information about already made researches concerning queries in the Czech Republic, eventually in the Kroměříž region. The empirical part of this thesis analyses the temporary situation in misusing drugs among 2nd and 3rd grade secondary school students. The author tries to find out what this phenomenon means for teenagers. Comparing the 2000 and 2006 researches, studying documents and literature, he points out the most significant changes in teenagers' relationship towards hempy drugs. On grounds of obtained data he predicts its following development. Gained information will serve to the formation, adjustment or realization of precautionary programmes for secondary school students in the Kroměříž region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6667
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrdý_2007_bp.pdf 731.0Kb PDF View/Open
hrdý_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hrdý_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account