Vliv médií na osobnost dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv médií na osobnost dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Kubera, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:33:01Z
dc.date.available 2010-07-14T14:33:01Z
dc.date.issued 2006-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2533
dc.description.abstract Masové sdělovací prostředky v pojetí současné moderní společnosti, jsou považovány nejen u laické, ale především u odborné veřejnosti za fenomény, které stále hýbou informačním světem a v nepřetržité technologické evoluci se neustále zdokonalují a nahrazují původní informační produkty. Výrobci představují na trhu neustále nové druhy médií a jejich komponenty, které se vyznačují většinou rychlostí při zpracování dat a při jejich dalším masovém rozšiřování napříč celým společenským spektrem. Masmédia významným způsobem ovlivňují život nejen dětí a mládeže, ale také dospělé populace. Tyto fenomény v současné době sehrávají stále větší význam v našem společenském životě, především při výchově dospívající mládeže jak v kruhu rodinném, tak i v prostředí pedagogickém a pracovním. Problematika působení negativního vlivu médií na psychický, citový nebo mravní vývoj dítěte patří k nejživějším. Největší hrozbou pro děti představuje bezesporu pornografie a mediální násilí, které se objevuje nejenom na televizních obrazovkách téměř v každém celovečerním filmu, ale také v pořadech určených především pro nejmenší diváky. Nezastupitelnou odpovědnost při výchově dětí a mládeže sehrávají jak rodiče, pedagogové, tak i do určité míry tvůrci televizních pořadů. Nejúčinnější prevencí v demokratickém duchu představují zákonní zástupci, kteří by nejmenším divákům měli vytvářet takové podmínky, aby si děti osvojovaly zdravý přístup při používání masmédií. Nejde jen o to, aby rodiče vybírali vhodné pořady, ale aby se také dívali na tyto pořady společně s dítětem, určovali mu délku doby sledování televize a aby během nebo po shlédnutí určitého pořadu vysvětlovali a diskutovali s dospívajícím divákem o jeho obsahové stránce. Je důležité učit dítě, aby rozumným způsobem kombinovalo televizi s tištěnými médii i volnočasovými aktivitami. Tím se mediální prostředek může stát současně prostředkem výchovným, který v prostředí rodinném, doplňuje výchovnou roli rodiny. Analýza pozitivní cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 692234 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject mládež cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject účinky cs
dc.subject rodina cs
dc.subject školské zařízení cs
dc.subject prevence cs
dc.subject child en
dc.subject young people en
dc.subject mass media en
dc.subject effects en
dc.subject family en
dc.subject educational institutions en
dc.subject prevention en
dc.title Vliv médií na osobnost dítěte cs
dc.title.alternative The Influence of the Media on the Child's Personality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated Mass media of communication in the approach of the present modern society are considered not only with the laymen but also with the specialists to be phenomena still causing a stir in the world and in the continuous technological evolution unceasingly improving themselves and replacing the original information products. Producers still introduce new products of mass media and their components on the market. Their main feature is mostly speed in the data processing and their further spreading across the whole social spektrum. Mass media of communication influence in an important way the lives of not only children and young people but also of the adult population. These phenomena play a bigger role in our social life, above all in the upbringing of youth in families and in pedagogical and working environment. The points at issue of the effect of the negative influence of mass media on the psychic, emotional and moral evolution belong to the most discussed. The biggest threat for children represent indisputably pornography and medial violence that appears on TV screens almost in every film and also in programmes for the youngest audience. Unreplaceable responsibility in the upbringing of childern and young people play parents, educationalists and also TV programme authors. The most effective prevention based on democratic principles is represented by legal guardians who should make such conditions for the youngest audience that would enable them to acquire a healthy approach to the use of mass media. Parents should not only choose appropriate programmes for children but should also watch these programmes with them, set the length of watching time, discuss and explain the content of the programme. It is important to teach the child to combine television programmes with printed media and free time activities in a reasonable way. Mass media can become at the same time also means for education that in the family environment complements the educational role o en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004198
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kubera_2007_bp.pdf 676.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account