Úloha malých a středních podniků (průmyslového sektoru) v měnícím se stavu chudoby na Srí Lance

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha malých a středních podniků (průmyslového sektoru) v měnícím se stavu chudoby na Srí Lance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březinová, Olga cs
dc.contributor.author Vijayakumar Sinnathurai, cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T11:51:49Z
dc.date.available 2013-10-21T11:51:49Z
dc.date.issued 2010-10-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25565
dc.description.abstract Srílanská vláda vynakládá již od vyhlášení nezávislosti enormní množství peněz na zmírnění chudoby a na podporu programů sociální péče. Dále poskytuje cílenou výpomoc a podporu malým a středním podnikům (MSP). Hlavním cílem této studie je zkoumat faktory, které ovlivňují chudobu a jejich vzájemný vztah a analyzovat úlohu a vliv malých a středních podniků na národní hospodářství a zmírnění chudoby. Byly zde použity kvalitativní i kvantitativní metody výzkumu. Tato empirická studie zjistila, že malé a střední podniky, které tvoří značnou část všech průmyslových podniků, nepřispívají příliš významnou měrou k rozvoji národního hospodářství na Srí Lance v oblasti průmyslové výroby, přidané hodnoty, zaměstnanosti a příjmů z exportu. Závěry této empirické studie zjistily, že životní úroveň pracujících v MSP je velmi nízká z důvodu velmi nízké mzdy a nedostatku či absence zaměstnaneckých výhod a penzijních fondů. Studie rovněž ukazuje, že produktivita firem byla ovlivněna nedostatkem financí, nedostatkem zaměstnaneckých výhod, nízkým platem, nedostatkem či absencí penzijních fondů a špatnou infrastrukturou na Srí Lance. Studie dospěla k závěru, že faktory, jako je inflace, sociální infrastruktura, hospodářský růst, nerovnosti v příjmech, produktivita MSP a nezaměstnanost souvisí s výskytem chudoby na Srí Lance, přičemž lidský rozvoj významně ovlivňuje snižování chudoby. Výskyt chudoby byl také velmi ovlivněn nezaměstnaností. Srí Lanka má před sebou dlouhou cestu k dosažení zmírnění výskytu chudoby prostřednictvím prozíravého a efektivního nasazení, přestože dosáhla pokroku při snižování stavu chudoby a dokonce impozantního pokroku oproti jiným jihoasijským zemím. Nicméně empirická studie a nové modely vytvořené autorem poskytly výzkumným pracovníkům a vlivným politickým činitelům nový pohled na oblast malých a středních podniků a chudoby. cs
dc.format 212 cs
dc.format.extent 1971900 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject MSP cs
dc.subject redukce chudoby cs
dc.subject hospodářský růst cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject Small medium enterprises en
dc.subject Poverty alleviation en
dc.subject Economic growth en
dc.subject Employment en
dc.subject Employees en
dc.title Úloha malých a středních podniků (průmyslového sektoru) v měnícím se stavu chudoby na Srí Lance cs
dc.title.alternative The Role of Small and Medium Enterprises (Industrial Sector) in Changing Poverty Status in Sri Lanka en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Ondrčka, Pavel cs
dc.contributor.referee Pellešová, Pavlína cs
dc.date.accepted 2013-07-01 cs
dc.description.abstract-translated Successive governments of Sri Lanka have been spending a colossal amount of money for poverty alleviation since independence. Moreover, Sri Lankan government provides targeted assistances to small and medium enterprises to promote them. The main objective of the study is to scrutinize the factors affecting the poverty and association among them and to analyze the role and impact of SMEs on national economy and poverty alleviation. In this research, both the qualitative and quantitative methods were adopted. This empirical study finds that small and medium enterprises accounting for vast numbers of industrial establishments do not significantly contribute to the national economy of Sri Lanka in terms of industrial production, industrial value added, employment, export income. This empirical study has found out that living standard of workers working in SMEs is very low because of very low salary and lack and absence of fringe benefits and EPF. This study reveals that productivity of companies was affected by lack of finance, lack of fringe benefit, low salary, lack and absence of EPF and poor infrastructure in Sri Lanka. The study concluded that the factors such as inflation, social infrastructure, economic growth, income inequality, SMEs and unemployment have associations with poverty incidence of which human development made significant impact on poverty alleviation. Similarly, poverty was highly affected by unemployment. Sri Lanka has to travel to long way to alleviating poverty with visionary and effective dedication even though Sri Lanka has achieved progress in poverty reduction within the country and impressive progress as compared to South Asian countries. Nevertheless, the empirical study and new models created by author has given new insights to the researchers and policy makers in regard to SMEs and poverty. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32861
dc.date.submitted 2013-04-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
vijayakumar sinnathurai_2013_dp.pdf 1.880Mb PDF View/Open
vijayakumar sinnathurai_2013_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account