Schéma pilotního systému obchodování s emisními povolenkami pro Turecko v rámci vývoje globálního klimatického režimu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Schéma pilotního systému obchodování s emisními povolenkami pro Turecko v rámci vývoje globálního klimatického režimu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Tasdan, Fariz
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:30:30Z
dc.date.available 2013-10-21T13:30:30Z
dc.date.issued 2007-10-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25696
dc.description.abstract Desetiletí trvající jednání o klimatu v rámci globálního klimatického režimu od podpisu Kjótského protokolu, kterým by se protokol ve světovém měřítku prodloužil na druhé období, nevedla k cíli; naopak, výsledek byl omezen jak z hlediska cíle, tak z hlediska účasti, což vyvolalo evoluci klimatického režimu směrem k lokalizaci a interpretaci jednotlivých zemí. I když je Turecko uvedeno v příloze I UNFCCC, což znamená, že má odpovědnost za emise a že se očekává, že má ambiciózní cíl emise snížit, země odmítla se k povinnosti snížit emise podle Kjótského protokolu přihlásit s argumentací, že je rozvojovou zemí. Ovšem politika v oblasti klimatu ve světě se vyvíjí od globální perspektivy ke spíše lokálním reakcím. Nyní se očekává, že všechny země podniknou kroky ke snížení emisí bez ohledu na to, do jaké míry jsou rozvinuté. S uvážením vývoje globálně klimatických režimů a stanoviska Turecka v tomto směru se tato doktorská práce zaměřuje na otázku, jaká cesta je pro Turecko nejvhodnější při zavádění emisních povolenek do jeho národního hospodářství a jak z nich může stát mít prospěch. Disertace je první svého druhu, kde se navrhuje schéma pilotního projektu emisních povolenek v Turecku, týkající se výroby elektřiny z fosilních paliv v období let 2016 - 2020. Cíl disertace je vícečetný - jedná se o schéma pilotního systému emisních povolenek v energetice fosilních paliv na základě pilířů emisní intenzity energetického odvětví, aukcí povolenek cestou benchmarkingu fosilních typů výroby elektřiny a provázání trhu s uhlíkem se systémem emisních povolenek za účelem dosažení finančně efektivní metody snížení emisí. cs
dc.format 125
dc.format.extent 1505144 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject systém emisních povolenek v Turecku cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject intenzita emisí v energetice cs
dc.subject globální klimatický režim cs
dc.subject dobrovolný trh s uhlíkem cs
dc.subject Emission trading scheme in Turkey en
dc.subject benchmarking en
dc.subject emission intensity of energy use en
dc.subject global climate regime en
dc.subject voluntary carbon market en
dc.title Schéma pilotního systému obchodování s emisními povolenkami pro Turecko v rámci vývoje globálního klimatického režimu cs
dc.title.alternative A Design of Pilot Emission Trading Scheme for Turkey under Evolution of Global Climate Regime en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Holécy, Ján
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2013-07-01
dc.description.abstract-translated A decade long climate negotiations under global climate regime since signature of Kyoto Protocol could not achieve to prolong the protocol on world scale for the second commitment of Kyoto Protocol. Contrary, the result has been limited both on scale of target and inclusiveness which triggered an evolution of climate regime toward more localization and interpretation of individual countries. Although Turkey is listed under Annex I of the UNFCCC which means having responsibilities in emissions and expected to have ambitious target to reduce it, she has avoided having liabilities to reduce emission under Kyoto Protocol based on argumentation of being a developing country. However, the world climate policies are evolving from global perspective to more local reactions. It is now expected, regardless of development level, that all countries take steps to reduce emissions. Under consideration of evolution of global climate regimes and stand point of the Turkey in it, the PhD work focuses on the question of what is the best way for Turkey to introduce an emission trading scheme in its own economy and benefit from that? The PhD thesis at hand is first of its kind in proposing for design of pilot emission trading scheme in Turkey which covers the fossil fuel energy generation in the period of 2016 to 2020. The objective of the thesis is manifold as a design of pilot emission trade scheme in fossil fuel electricity sector based on the pillars of emission intensity of electricity sector, auctioning of allowances through benchmarking of fossil fuel types of electricity generation and linking carbon market with emission trading scheme for cost effective emission reduction method. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32863
dc.date.submitted 2013-04-30


Files in this item

Files Size Format View
tasdan_2013_dp.pdf 1.435Mb PDF View/Open
tasdan_2013_vp.pdf 1.614Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account