Decentralizované adaptivní řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Decentralizované adaptivní řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Perůtka, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:44:33Z
dc.date.available 2010-07-14T14:44:33Z
dc.date.issued 2007-06-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2575
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se zabývá decentralizovaným adaptivním řízením mnohorozměrových soustav se stejným počtem vstupů a výstupů. Hlavní částí práce je návrh algoritmu decentralizovaného řízení. Decentralizované řízení je jedním z nejpoužívanějších postupů v praxi při řízení mnohorozměrových soustav. Důvodem častého nasazení v praxi je jeho jednoduchá implementace. Předkládaný algoritmus je založen na přepínání nastavování s využitím supervisora během regulace a předidentifikaci. Předidentifikace se provádí rekurzivními metodami. Po předidentifikaci dojde k automatickému výběru nejvhodnější metody rekurzivní identifikace pro nasazení u samočinně se nastavujícího regulátoru během regulace. Hlavním důvodem pro vznik nové metody decentralizovaného řízení byl námět vytvořit algoritmus supervisora pro nasazení v kombinaci se samočinně se nastavujícími regulátory. Navržený algoritmus decentralizovaného řízení byl ověřen simulačně a na laboratorním modelu a to za různých podmínek. Simulačně byl testován vliv použité metody decentralizovaného řízení, vliv interakcí, poruchy ve tvaru sinusového signálu, šumu a vliv volby intervalu aproximace pro výpočet derivace. Pro ověření průběhů regulace na laboratorním modelu byl zvolen model spřažených elektromotorů CE108. cs
dc.format.extent 2399321 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adaptivní řízení cs
dc.subject decentralizované řízení cs
dc.subject řízení se supervisorem cs
dc.subject Adaptive control en
dc.subject decentralized control en
dc.subject supervisory control en
dc.title Decentralizované adaptivní řízení cs
dc.title.alternative Decentralized adaptive control en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-06-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with decentralized adaptive control of multivariable systems with the same number of inputs and outputs. The originally proposed algorithm of decentralized control is the key feature of the thesis. It is due to the massive usage of decentralized control applied on multivariable systems in practice. The simple implementation of this approach is the main reason why it is so commonly used. The proposed algorithm is based on switching of controllers' tuning phase using the supervisor and on the pre-identification. The pre-identification is realized by recursive methods. When the pre-identification was done, the automatic selection of the most suitable method of recursive identification is realized. The idea of combination of self-tuning controllers together with the new algorithm of supervisor was the main reason of proposal of the original method of decentralized control. The proposed algorithm of decentralized control was verified by simulation and at the laboratory model under different conditions. Simulation examined the influence of used method of decentralized control, the influence of interactions, disturbance in the form of sinusoid, noise, and finally the influence of chosen interval of approximation for derivation computation. To verify acceptable behavior of control of the proposed method at the laboratory model, the model of coupled drives CE108 was chosen. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technická kybernetika cs
dc.thesis.degree-discipline Technical Cybernetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Chemical and Process Engineering en
dc.identifier.stag 7278
dc.date.assigned 2000-10-05
local.subject řídicí systémy cs
local.subject algoritmy cs
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
perůtka_2007_dp.pdf 2.288Mb PDF View/Open
perůtka_2007_vp.pdf 55.32Kb PDF View/Open
perůtka_2007_op.pdf 601.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account