Správní trestání jako jedna z činností v kompetenci Celní správy České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Správní trestání jako jedna z činností v kompetenci Celní správy České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Přibyl, Aleš cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:41:57Z
dc.date.available 2014-02-03T12:41:57Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27281
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou správního trestání jako jedné z činností, jejichž výkonem je pověřena Celní správa ČR jako orgán státní správy. Stěžejním tématem práce je analýza takového jednání fyzických a právnických osob, jež ve svém důsledku vede k porušení či ohrožení zájmů společnosti nejen v oblasti celnictví (např. při správě spotřebních daní, při dozoru nad porušováním práv duševního vlastnictví ). S uvedeným úzce souvisí kategorizace jednotlivých přestupků a správních deliktů, resp. charakteristika řízení (ať už blokového či správního), ve kterém jsou za porušení právních předpisů pracovníky Celní správy ČR ukládány sankce. Součástí diplomové práce je kvantitativní výzkum, zaměřený na zjištění a analýzu postojů k úloze Celní správy ČR v oblasti správního trestání jak ze strany klientů Celní správy ČR, tak ze strany celníků. cs
dc.format 129 s. (202 065 znaků) cs
dc.format.extent 2751603 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Celní správa ČR cs
dc.subject clo cs
dc.subject správní právo cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject správní trestání cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject správní delikt cs
dc.subject sankce cs
dc.subject Customs Administration of the Czech Republic en
dc.subject duties en
dc.subject administrative law en
dc.subject administrative proceedings en
dc.subject administrative punishment en
dc.subject offense en
dc.subject administrative offenses en
dc.subject penalties en
dc.title Správní trestání jako jedna z činností v kompetenci Celní správy České republiky cs
dc.title.alternative Administrative Penalty As One of the Activities within the Remit of Customs Service of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela cs
dc.date.accepted 2014-01-16 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with administrative punishment as one of the activities with which it is entrusted to the Customs Administration of the Czech Republic as a government body. The main topic of this thesis is the analysis of such behavior of individuals and legal entities, which in turn leads to the violation or threat to the interests of society, not only in the field of customs (for example the administration of excise duties, in the supervision of violations of intellectual property rights, ). The set is closely related to the categorization of offenses and administrative offenses, respectively characteristic control (either block or administrative), which are in violation of the laws of the staff of Customs Administration imposed sanctions. Part of the thesis is a quantitative research aimed at identifying and analyzing attitudes towards the role of Customs Administration in the field of administrative punishment from both the clients of Customs Administration, and by the customs officers. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29183
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
přibyl_2014_dp.pdf 2.624Mb PDF View/Open
přibyl_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
přibyl_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account