Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalajka, Jiří cs
dc.contributor.author Ťupová, Vlasta cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:58:31Z
dc.date.available 2014-02-03T12:58:31Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27309
dc.description.abstract Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným charakteristikám vztahujícím se k tématu práce. Uvádím zde základní vlastnosti osobnosti, jako je temperament, charakter a schopnosti. Ve druhé části teorie popisuji metody sebepoznání ve třech různých aspektech. - Jak se vidíme sami - Jak nás vidí druzí - Partnerské vztahy V praktické části jsem použila kvantitativní výzkum - diagnostický dotazník. Navrhla jsem hypotézu, kterou jsem se snažila potvrdit nebo vyvrátit. Základním tématem výzkumu bylo - Jak se vidí respondent sám a jak ho vidí jeho partner v oblastech sociálních vztahů, v organizačních schopnostech a partnerství. Cílem bylo zjistit míru shody odpovědí. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1729518 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject extrovert cs
dc.subject introvert cs
dc.subject metody sebepoznání cs
dc.subject partnerský vztah cs
dc.subject personality en
dc.subject characteristics en
dc.subject extrovert en
dc.subject introvert en
dc.subject methods of self-knowledge en
dc.title Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání cs
dc.title.alternative Utilizing Knowledge of Psychology When Extending Self-Knowledge en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis describes the personality concepts namely extrovert, introvert and another general characteristics related to the topic of the thesis. There are described basic personality traits such as temperament, character and ability. In the second part of the theoretical part the methods of self-knowledge have been focused on in three different parts. - How do we see ourselves - How others see us - Partnerships There has been used quantitative research - a diagnostic questionnaire in the practical part. A hypothesis has been suggested which has been proved or disproved. The main research topic has been - how a respondent sees himself and how he sees his partner in the areas of social relationships, his organizational capability and partnership. The aim has been to determine the degree of consensus answers. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29315
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-11-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
ťupová_2014_bp.pdf 1.649Mb PDF View/Open
ťupová_2014_vp.zip 17.40Kb Unknown View/Open
ťupová_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account