Efektivní komunikace při vedení prodejního týmu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivní komunikace při vedení prodejního týmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Slavík, Zdeněk
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:59:45Z
dc.date.available 2014-02-03T12:59:45Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27311
dc.description.abstract Bakalářská práce, kterou jsem pojmenoval Efektivní komunikace při vedení prodejního týmu, řeší otázku významu komunikace na pracovišti při řízení týmu a její vliv na jeho výkonnost. V teoretické části se věnuji základnímu dělení komunikace. Rozebírám zde význam a rozdíly mezi jednotlivými typy komunikace. Komunikací verbální, jak působí náš hlasový projev na posluchače. Komunikací neverbální, jak je naše tělo v souladu nebo rozporu s tím co říkáme, že je důležité si pohlídat tělesnou vzdálenost od našeho partnera a vzájemné dotyky s ním. Komunikace písemná, jako nástroj 21. století pro dorozumívání a řízení podřízených. Řeším vliv našeho okolí na naše komunikační dovednosti v dospělosti, který si neseme z dětství v důsledku působení rodinné a školní výchovy. Poslední kapitola teoretické části se věnuje samotné firemní komunikaci. Řeší komunikaci v týmu, komunikaci s podřízenými a její vliv na správné fungování celku. Praktická část vychází z rozhovorů vedených s vedoucími pracovníky a následně jejich podřízenými. Cílem bylo zjistit jejich vnímání komunikace na pracovišti, vliv na jejich pracovní výkon a celkovou atmosféru na pracovišti. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 1276997 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject komunikace verbální cs
dc.subject neverbální cs
dc.subject písemná cs
dc.subject rodina cs
dc.subject život cs
dc.subject škola cs
dc.subject tým cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject Communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject written en
dc.subject family en
dc.subject school education en
dc.subject team en
dc.subject performance en
dc.title Efektivní komunikace při vedení prodejního týmu cs
dc.title.alternative Effective Communication in Sales Team Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-01-14
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis, which I named Effective communication in a leadership of a sales team, addresses the issue of the importance of a workplace communication in managing a team and its impact on performance. The theoretical part is devoted to basic division of communication. I analyze the meaning and differences between different types of communication. A verbal communications: an influence of our oral speech to the audience. A nonverbal communication: a consistence or an inconsistence of our body with what we say; the importance of maintaining a physical distance to our partner and mutual touches with him/her. A written communication: a tool of the 21st century for communication and control of subordinate. I deal with the impact of our surroundings on our communication skills in adulthood that we carry from childhood due to the effect of family and school education. The last chapter deals with a corporate communication. It resolves a team communication, a communication with subordinates and its impact on the proper functioning of the whole. The practical part is based on interviews with managers and their subordinates. The aim was to determine their perceptions of workplace communication, its affect on their job performance and the overall atmosphere in the workplace. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29026
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-29
local.subject komunikace na pracovišti cs
local.subject efektivní komunikace cs
local.subject prodej cs
local.subject communication in organization en
local.subject effective communication en
local.subject selling en


Files in this item

Files Size Format View
slavík_2014_bp.pdf 1.217Mb PDF View/Open
slavík_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
slavík_2014_op.zip 19.04Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account