Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

Show simple item record

dc.contributor.author Dlabač, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:27:15Z
dc.date.available 2015-03-08T20:27:15Z
dc.date.issued 2008-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27689
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na optimalizaci výrobních procesů, přesněji montážních pracovišť. Hlavním cílem je na základě známých principů, metod a nástrojů z oblasti "Lean" a průmyslového inženýrství navrhnout obecnou metodiku pro optimalizaci montážních pracovišť, která bude přizpůsobena podmínkám podniků působících na území České republiky. První část práce je věnována teoretickým východiskům v dané oblasti, jako je definice základních pojmů, popřípadě jednotlivých metod souvisejících s procesem optimalizace. Rovněž je zde zaměřena pozornost na rešerši dostupných zdrojů, pojednávajících o optimalizaci pracovišť. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů a formulací hypotéz disertační práce. V další části je uveden rámcový postup spolu s použitými metodami zpracování. Stěžejní kapitola je věnována hlavním výsledkům disertační práce, tedy návrhu vlastní metodiky optimalizace montážních pracovišť. Velmi důležitou část práce tvoří ověření navrhované metodiky v praxi. V rámci tohoto ověřování byla metodika použita v několika výrobních společnostech napříč průmyslovým odvětvím. V závěrečném bloku jsou potom nastíněny přínosy disertační práce, a to jak pro teorii a výuku, tak i praxi.
dc.format 125
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject balancování operací cs
dc.subject ergonomie a pohybová ekonomie cs
dc.subject layout cs
dc.subject industrial engineering en
dc.subject optimization en
dc.subject productivity en
dc.subject balancing operations en
dc.subject ergonomics and economics movement en
dc.subject layout en
dc.title Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích
dc.title.alternative Methodology for optimizing the assembly workplaces in Czech companies
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Edl, Milan
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2013-11-08
dc.description.abstract-translated Dissertation thesis is focused on optimizing manufacturing processes, more precisely assembly workplaces. The main aim is based on the known principles, methods and tools from the "Lean" and industrial engineering to design a methodology for optimizing the assembly workplaces, which will be adapted to the conditions of Czech companies. The first part is devoted to theoretical background in the field, such as the definition of fundamental concepts or individual methods associated with the process of optimization. This part is also focused on the search of available resources with the topic of the optimization of workplaces. The second part deals with the definition of major and minor objectives and formulating hypotheses. In the following section provides a framework approach, along with the methods used in processing work. The central chapter is devoted to the main results of doctoral thesis, a methodology for optimizing the assembly workplaces. A very important part of this paper is verification in practical use. Within this verification the methodology was used in several manufacturing companies across the industries. In the final section then outlines the benefits of doctoral thesis, for both theory, teaching and practice.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32931
dc.date.submitted 2013-08-31


Files in this item

Files Size Format View
dlabač_2008_dp.pdf 3.265Mb PDF View/Open
dlabač_2008_vp.pdf 791.8Kb PDF View/Open
dlabač_2008_op.pdf 102.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account