Extremismus jako hrozba postmoderní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Extremismus jako hrozba postmoderní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Dohnal, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:35Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:35Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27771
dc.description.abstract Práce je zaměřena na extremismus a jeho hrozby v postmoderní společnosti. Pojednává o extremismu, jeho projevech a následcích. Vysvětluje a rozebírá rizika i hrozby, které extremistická scéna přináší v ČR, ale i ve světě. Pokouší se zmapovat nejrizikovější skupiny osob, které mohou být extremistickou scénou pohlceny ve smyslu sympatií, ale z druhé strany mapuje i osoby, které jsou ohroženy samotnou ideou extremismu. Hlouběji se práce zabývá oběťmi extremismu, jeho pachateli a charakteristikou trestných činů souvisejících s extremismem. V práci je obsažen historický pohled na tuto problematiku, včetně hledání příčin vzniku extremisticky orientovaných skupin. V závěru jsou uvedeny možnosti řešení tohoto patologického jevu včetně prevence, která je realizována v ČR. Téma práce souvisí se sociální pedagogikou, která představuje aplikované odvětví pedagogiky zabývající se výchovným působením právě na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže i dospělých.
dc.format 81 s. (108 788 znaků bez mez.)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Anarchismus cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject levicový extremismus cs
dc.subject pravicový extremismus cs
dc.subject fašismus cs
dc.subject menšina cs
dc.subject menšinová skupina cs
dc.subject národ cs
dc.subject národnost cs
dc.subject etnická skupina cs
dc.subject majorita cs
dc.subject rasa cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject segregace cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject propaganda cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject rasová diskriminace cs
dc.subject pozitivní diskriminace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Anarchism en
dc.subject extremism en
dc.subject nationalism en
dc.subject racism en
dc.subject terrorism en
dc.subject left - wing extremism en
dc.subject right - wing extremism en
dc.subject fascism en
dc.subject minority en
dc.subject minority group en
dc.subject nation en
dc.subject nationality en
dc.subject ethnic group en
dc.subject ma-jority en
dc.subject race en
dc.subject social exclusion en
dc.subject segregation en
dc.subject discrimination en
dc.subject nationalism en
dc.subject xenophobia en
dc.subject propa-ganda en
dc.subject prejudice en
dc.subject racial discrimination en
dc.subject positive discrimination en
dc.subject prevention en
dc.title Extremismus jako hrozba postmoderní společnosti
dc.title.alternative Extremism as a Threat in Postmodern Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated The paper is focused on extremism and its threats for postmodern society. It deals with extremism, its manifestations and consequences. The work explains and analyses risks and threats, connected to the extremist scene both in the Czech Republic and abroad. The aim of this paper is to map the most dangerous groups, which could sympathize with the extremist scene, on the other hand also to map individuals, which could be threatened by the idea of extremism itself. The paper examines victims of extremism in depth, its of-fenders and characteristic traits of criminal activity connected to extremism. The paper contains historical perspective on this topic, including inquiry of causes of extremist ori-ented group's origin. In conclusion, possibilities how to solve this problem are indicated, including prevention which is implemented in the Czech Republic. The topic is connected to the social pedagogic, which represents applied field of pedagogic, dealing with the topic of educational influences on high-risk and socially disadvantaged groups of young people and adults.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33111
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2012_dp.pdf 1.903Mb PDF View/Open
dohnal_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
dohnal_2012_op.doc 18.51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account