Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Klučka, Štefan
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:37Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27906
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou Downova syndromu, jeho historií, etiologií, diagnostickými metodami, formami výskytu, fyziognomií a typic-kými zdravotními komplikacemi osob s Downovým syndromem. Popisuje systém kompre-hensivní rehabilitace, její cíle, zásady a složení odborného týmu. V praktické části doku-mentuje prostředí ústavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením a pojednává o jejich historii, vývoji a rizikách ústavní péče. Objasňuje význam rodinné výchovy, funk-ce a strukturu rodiny. Seznamuje s kasuistickými studiemi jedinců s Downovým syndro-mem a poukazuje na rozdílnost vývoje při rozdílném edukačním prostředí.
dc.format 146
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject chromozom cs
dc.subject nondisjunkce cs
dc.subject translokace cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject prenatální diagnostika cs
dc.subject komprehensivní rehabilitace cs
dc.subject rehabilitační tým cs
dc.subject animoterapie cs
dc.subject sociální rehabi-litace cs
dc.subject pracovní rehabilitace cs
dc.subject pedagogická rehabilitace cs
dc.subject edukace cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject struktura rodiny cs
dc.subject kasuistika cs
dc.subject Down syndrome en
dc.subject chromosome en
dc.subject nondisjunction en
dc.subject translocation en
dc.subject mental retardation en
dc.subject prenatal diagnostics en
dc.subject comprehensive rehabilitation en
dc.subject rehabilitation team en
dc.subject animotherapy en
dc.subject social reha-bilitation en
dc.subject occupational rehabilitation en
dc.subject educational rehabilitation en
dc.subject education en
dc.subject residential care en
dc.subject family structure en
dc.subject case history.Děkuji panu prof. PhDr en
dc.title Komprehensivní rehabilitace jedinců s Downovým syndromem
dc.title.alternative Comprehensive Rehabilitation of Individuals with Down Syndrome
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis in its theoretical part drala with the characteristics of Down syndrome, its history and aetiology, diagnostic methods, forms of occurrence, physiognomy and typi-cal health complications in people with Down syndrome. It describes the system of com-prehensive rehabilitation, its aims, principles and composition of an expert team carrying out the comprehensive rehabilitation. In the practical part documents documenting the en-vironment of welfare institutions taking care of individuals with intellectual disabilities and discusses of history, development and the risks of institutional care. The thesis further ex-plains the importance of family education, family structure and its function. Introduces case studies of adults with Down syndrome, and illustrates the diversity of their develop-ment in different education environments.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33318
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
klučka_2012_dp.pdf 1.798Mb PDF View/Open
klučka_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
klučka_2012_op.doc 17.26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account