Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalabusová, Eva
dc.contributor.author Görigová, Terezie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:57Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27957
dc.description.abstract Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda příspěvky na ošetřovatelskou péči pokryjí náklady s ní spojené. Dalším cílem bylo poukázat na problematiku onemocnění spinální svalové atrofie a náročnost ošetřovatelské péče. Informovat o charakteru onemocnění laickou veřejnost a dále srovnat finanční aspekty péče v České republice a v zahraničí. Metodika: V praktické části byly provedeny dva rozhovory s rodiči dětí se spinální svalovou atrofií. Jeden s rodinou z České republiky, druhý prostřednictvím e-mailu s rodinou ze Spojených států amerických. Tyto rozhovory poskytly informace o průběhu onemocnění konkrétních dětí, ošetřovatelské péči a finančních aspektech s ní souvisejících. Byl vytvořen také dotazník určený rodičům dětí se spinální svalovou atrofií z České republiky. Z dvaceti zaslaných dotazníků odpovědělo osm respondentů. Na základě dotazníků byly zjištěny informace o průběhu onemocnění od doby, kdy bylo diagnostikováno, do současnosti. Dotazníkové šetření probíhalo od 20. 2. do 28. 3. 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že onemocnění spinální svalová atrofie je málo známé. Ošetřovatelská péče je náročná, a proto mnoho rodičů při péči v domácím prostředí využívá pomoc odborníků, především pomoci všeobecných a dětských sester. Nejvíce byly mezi respondenty zastoupeni chlapci a nejčastěji se jednalo o spinální svalovou atrofii II. typu. Největší finanční náklady byly spojeny s nákupem kompenzačních pomůcek a s péčí o toaletu dýchacích cest u dětí s tracheostomií. Závěr: Spinální svalová atrofie je závažným onemocněním, které výrazně limituje kvalitu života dětí i jejich rodin. Výsledky výzkumu prokazují, že velká část lékařů a sester neumí rodiny podpořit. Většina respondentů uvedla, že diagnóza nebyla sdělena ohleduplně. Proto by měla být věnována větší pozornost podpoře rodin a školení zdravotnického personálu o přístupu k lidem v takových životních situacích.
dc.format 88 s. (86 674 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spinální svalová atrofie cs
dc.subject dědičnost cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject finanční aspekty cs
dc.subject Spinal muscular atrophy en
dc.subject inheritance en
dc.subject nursing care en
dc.subject financial aspects en
dc.title Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí
dc.title.alternative Nursing Care of Children with Spinal Muscular Atrophy in Home Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filová, Andrea
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Objectives: The aim of this work was to determine whether contributions to a nursing care can cover costs associated with it. Another aim was to highlight an issue of an illness spinal muscular atrophy and an intensity of a nursing care. And also to inform general public about a nature of the illness and to compare financial aspects of the care in the Czech Republic and abroad. Methods: In the practical part two interviews were conducted with parents of children with the spinal muscular atrophy; one family from the Czech Republic, second via e-mail with a family in the United States. These interviews provided information about the illness of tho-se concrete children, nursing care and associated financial aspects. Also a questionnaire for parents of children with the spinal muscular atrophy from the Czech Republic was created. From twenty questionares sent eight respondents responded. Based on questionnaires information about the illness since it was diagnosed to the present were provided. The questionnaire survey was conducted from 20th February to 28th March 2014. Results: Results of the survey showed that the illness spinal muscular atrophy is just little known. The nursing care is difficult and therefore many parents in a home care use an expert assistance, particularly by general and pediatric nurses. Boys were the most often re-presented among respondetns and mostly it was a spinal muscular atrophy of a second type. The greatest financial costs were associated with the purchase of assistive devices and care of a toilet of an airway of children with a tracheostomy. Conclusion: The spinal muscular atrophy is a serious illness that significantly limits a quality of life of children and their families. Research results show that a large number of doctors and nurses can not support family. Most respondents indicated that the diagnosis was not communicated considerately. Therefore there should be given more attention to families and to a training of health personnel on an access to people in such situations.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33380
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
görigová_2014_dp.pdf 1.944Mb PDF View/Open
görigová_2014_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
görigová_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account