Trest v sociálních souvislostech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Trest v sociálních souvislostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Sukdolák, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:51Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:51Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28093
dc.description.abstract Diplomová práce Trest v sociálních souvislostech se zabývá historickou přeměnou institutu trestu, jeho předělu z uplatňování soukromé spravedlnosti ve spravedlnost institucionální. Na jednotlivé vývojové oblasti je nahlíženo jak z pohledu práva, tak i jeho výchovného hlediska, tedy oblasti pedagogiky. Práce si klade za cíl prozkoumat dostupné materiály a provést komparaci co se týče amnestií udělovaných v Československu a v ČR, kdy hlavním cílem je zmapovaní a stručný popis toho, kdo byli hlavními protagonisté jednotlivých amnestií, na koho se amnestie vztahovaly a koho naopak pomíjely, dále pak kdy byly amnestie udíleny a jaké byly další s tím související okolnosti. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V první zmíněné jsou vymezeny takové pojmy jako spravedlnost, právo a trest v kontextu náboženském, právně-filosofickém a sociologicko-psychologickém. Dále je rozebrán historický vývoj konceptu spravedlnosti a jednotlivých druhů trestů. V neposlední řadě je pojednáno o institutu milosti, rehabilitace, amnestie a abolice. Praktická část práce se soustředí na udělování amnestií v Československu a ČR od roku 1918 až po současnost s důrazem na amnestii z roku 2013. V závěru je provedena komparace udělování amnestií ve státech sousedících s naší republikou.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Amnestie cs
dc.subject abolice cs
dc.subject spravedlnost cs
dc.subject právo cs
dc.subject trest cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject Klaus cs
dc.subject Amnesty en
dc.subject abolition en
dc.subject justice en
dc.subject law en
dc.subject punishment en
dc.subject social environment en
dc.subject Klaus en
dc.title Trest v sociálních souvislostech
dc.title.alternative History of Punishment in the Social Context
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated Diploma thesis Punishment in the social context deals with historical transformation of the institute of punishment, its shift from the application of private justice to institutional justice. Each area of development is regarded from the perspective of both the law and the educational aspect, i.e. the pedagogical area. This thesis aims to explore available materials and make comparisons regarding amnesties granted in Czechoslovakia and the Czech Republic, while the main goal is a map and a brief description of main protagonists of each amnesty, of who were the amnesties applied to, and who did they by contrast omit, and furthermore when were the amnesties granted and what were any other related circumstances. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the first mentioned part concepts such as justice, law and punishment are defined in the religious, law-philosophical, and social-psychological context. Author analyzes historical development of the concept of justice and various types of penalties. Last but not least the institute of grace rehabilitation, amnesty and abolition is discussed. The practical part of the thesis is focused on granting amnesties in Czechoslovakia and the Czech Republic from 1918 to the present day with emphasis on the 2013 amnesty. In the conclusion a comparison is made granting amnesties in the states neighboring to our republic.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33537
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
sukdolák_2012_dp.pdf 1.243Mb PDF View/Open
sukdolák_2012_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
sukdolák_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account