Sociální pedagogika v kontextech církevního školství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pedagogika v kontextech církevního školství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Vít, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:03Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28125
dc.description.abstract Pojednání o vzniku Jednoty bratrské, její činnosti v oblasti šíření náboženství, humanitární práce, sociální péče, kultury, vědy, výchovy a vzdělávání v návaznosti na sociální pedagogiku. Součástí práce je popis činnosti Jednoty bratrské ve srovnání s jezuitským řádem v historii a dnes; zmíněna jsou nejvýznačnější centra a školy Jednoty bratrské. Zmínka patří nejvlivnějším představitelům církve.
dc.format 112
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jezuitský řád cs
dc.subject Tovaryšstvo Ježíšovo cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject edukace cs
dc.subject páter Koniáš cs
dc.subject Jiří Josef Kamel cs
dc.subject Petr Faber cs
dc.subject historie a současnost jezuitského řádu cs
dc.subject jezuitská mimoškolní výchova cs
dc.subject misionářská činnost cs
dc.subject hodnocení a prokazování znalostí v jezuitských školách z historického pohledu cs
dc.subject J. A. Komenský cs
dc.subject sociální pedagogika v činnosti jezuitského řádu cs
dc.subject výchova dětí a mládeže dříve a nyní cs
dc.subject sv. Ignác z Loyoly cs
dc.subject církev cs
dc.subject Jednota bratrská cs
dc.subject analýza výzkumu cs
dc.subject šikana cs
dc.subject výchova ve škole Tovaryšstva Ježíšova cs
dc.subject výchova ve škole českobratrské cs
dc.subject historické pohledy na školství cs
dc.subject učitelské kompetence cs
dc.subject role učitele cs
dc.subject učitel jako vzor cs
dc.subject zakládající dokumenty církve Jednoty bratrské cs
dc.subject politické a hospodářské poměry v Evropě cs
dc.subject Lukáš Pražský cs
dc.subject Jan Rokycana cs
dc.subject vznik Jednoty bratrské cs
dc.subject vznik Tovaryšstva Ježíšova cs
dc.subject humanitní činnost cs
dc.subject sociální činnost cs
dc.subject misionářská činnost cs
dc.subject Jan Augusta cs
dc.subject Jan Blahoslav cs
dc.subject nejvýznamnější sbory a školy Jednoty bratrské v českých zemí z pohledu historie cs
dc.subject principy českobratrského školství cs
dc.subject principy jezuitského školství cs
dc.subject stupně škol cs
dc.subject ovlivnění současného školství myšlenkami J. A. Komenského cs
dc.subject odměny a tresty z pohledu historického vývoje cs
dc.subject současné hodnocení žáků cs
dc.subject hygienické podmínky ve třídách cs
dc.subject Jesuit order en
dc.subject Journeymanship of Jesus en
dc.subject schooling en
dc.subject education en
dc.subject priest Konias en
dc.subject Jiri Josef Kamel en
dc.subject Petr Faber en
dc.subject history and the present of jesuit order en
dc.subject jesuit afterschool education en
dc.subject missionary work en
dc.subject evaluation and knowledge results in jesuit schools from the past up to now en
dc.subject J. A. Komensky en
dc.subject social pedagogy in functioning of jesuit order en
dc.subject education of children and youngsters in the past and nowadays en
dc.subject st. Ignac from Loyola en
dc.subject Church en
dc.subject Unity of the Brethren en
dc.subject analysis of exploration en
dc.subject bullying en
dc.subject education in the school of Society of Jesus en
dc.subject education in the school of Bohemian Brethren en
dc.subject historical perspectives on education en
dc.subject teaching competencies en
dc.subject role of the teacher en
dc.subject the teacher as pattern en
dc.subject the founding documents of Unity of the Brethren en
dc.subject political and economic situation in Europe en
dc.subject Lukáš Pražský en
dc.subject Jan Rokycana en
dc.subject the formation of the Unity of the Brethren en
dc.subject the formation of the Society of Jesus en
dc.subject humanities en
dc.subject social activities en
dc.subject missionary activities en
dc.subject Jan Augusta en
dc.subject Jan Blahoslav en
dc.subject the most important churches and schools of the Unity of the Brethren in the Czech lands from the perspective of history en
dc.subject principles of Bohemian Brethren education en
dc.subject principles of Jesuit education en
dc.subject school grades en
dc.subject influencing of contemporary education by ideas of J. A. Comenius en
dc.subject rewards and punishments from the perspective of historical development en
dc.subject the current assessment of pupils en
dc.subject hygienic conditions in classrooms en
dc.title Sociální pedagogika v kontextech církevního školství
dc.title.alternative Social Pedagogy in the Context of Religious Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated A Treatise on formation of the Unity of the Brethren, their activities in dissemination of religion, humanitarian work, social care, culture, science and education in relation to social pedagogy. Part of this work is the description of the Unity of Brethren in comparison with the Jesuits in history and today; there are mentioned most distinguished centers and schools of the Unity of the Brethren. There are mentioned the most influential leaders of the Church.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33571
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-26
local.subject církevní školství cs
local.subject dějiny vzdělávání cs
local.subject church education en
local.subject history of education en


Files in this item

Files Size Format View
vít_2012_dp.pdf 6.074Mb PDF View/Open
vít_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vít_2012_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account