Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zgarbová, Petra
dc.contributor.author Popela, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:12Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28482
dc.description.abstract Teoretická část diplomová práce je zaměřena k dětem jako rizikové skupině, jsou v ní rozebrány teoretická východiska týkající se vzniku poruch chování dětí a faktory, které se podílejí na vzniku nežádoucího chování. Dále je věnována pozornost klasifikaci poruch chování, delikvenci a trestné činnosti dětí v souvislosti s poruchami chování a kriminogenním chováním, jakožto extrémním projevem poruch chování dětí. Je zde také zahrnut přehled alternativ intervence a opatření směřujících na děti, u kterých byly diagnostikovány poruchy chování a které páchají kriminalitu. V praktické části práce, je obsažena výzkumná část a samotný výzkum, který byl realizován formou kvantitativního výzkumu, srovnáním statistických dat v období let 2007 až 2012. Podrobněji se zabývá souvislostí, zda se u nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti, před jejím spácháním, u nich projevilo poruchové chování ve vztahu k populaci stejného věku v České republice, městě Praze, Olomouckém kraji a Zlínském kraji.
dc.format 110s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject nezletilý cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject porucha chování cs
dc.subject teorie vzniku a klasifikace poruch chování cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject intervence a opatření cs
dc.subject child en
dc.subject minor en
dc.subject youthful en
dc.subject disorder of behavior en
dc.subject theory of the formation and classification of behavioral disorders en
dc.subject delinquency en
dc.subject crime en
dc.subject crime en
dc.subject intervention and measures en
dc.title Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých
dc.title.alternative Conduct Disorders and Crime Activity of Adolescents and Minors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is directed to children as a risk group, are discussed in the theoretical background concerning the emergence of behavioral disorders in children and the factors that are involved in the formation of unwanted behavior. Furthermore, attention is given to the classification of behavioral disorders, delinquency and criminal activities in the context of children with behavioural disorders and kriminogenním behavior, as an extreme manifestation of behavioral disorders in children. There is also included an overview of the alternatives of intervention and measures aimed at children that were diagnosed behavioral disorders and who commit crime. In the practical part of the thesis, the research part is contained, and the research, which was realized in the form of quantitative research, by comparing the statistical data for the period 2007 to 2012. Further deals with the context, whether minors and minors perpetrators of the crime, before committing, they reflected the breakdown behavior in relation to the population of the same age in the Czech Republic, in Prague, Olomouc region and the Zlín region. Keywords: child, minor, youthful, disorder of behavior, theory of the formation and classification of behavioral disorders, delinquency, crime, crime, intervention and measures
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34127
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
popela_2014_dp.pdf 1.502Mb PDF View/Open
popela_2014_vp.doc 19.53Kb Microsoft Word View/Open
popela_2014_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account