Pojetí autority učitele žáky základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pojetí autority učitele žáky základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Vavro, Svatopluk
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:29Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28533
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá souvztažností mezi autoritou učitele, jako klíčové složky v pedagogickém procesu, komplexního vnímání jeho osobnosti žáky základních škol. Popisuje zákonitosti v rámci role učitele ve vztahu k osobnosti žáka, vliv vnitřních i vnějších faktorů, které působí na kázeňské hledisko ve výchovně vzdělávacím procesu. Interpretuje pedagogické prostředky v návaznosti na disciplínu a zkoumá nezastupitelnou pozici komunikace, jejich zvláštností ve vztahu pedagoga a žáka. Cílem je poukázat na význam fenoménu autority učitele ve vztahu k autoritě, definování postavení pedagoga z hlediska školní instituce a jeho role v budování vztahové roviny k žákům. Výzkumná část vycházela z anonymních odpovědí, získaných z dotazníků žáků základních škol ve městě Zlíně a dotvářela tak cíl diplomové práce poukázat na pevnou vazbu mezi působením učitele a vnímání jeho role žáky.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject autorita cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject kázeň cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject role cs
dc.subject instituce cs
dc.subject fenomén cs
dc.subject teacher en
dc.subject student en
dc.subject authority en
dc.subject personality en
dc.subject discipline en
dc.subject communication en
dc.subject roles en
dc.subject institutions en
dc.subject phenomenon en
dc.title Pojetí autority učitele žáky základních škol
dc.title.alternative The Concept of Teacher's Authority in Elementary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the correspondence between the authority of the teacher as the key component in the pedagogical process a comprehensive perception of his personality elementary schools. Describes patterns within the teacher's role in relation to the personality of the pupil, the influence of internal and external factors that affect disciplinary perspective in the educational process. Interprets pedagogical means in relation to the discipline and examines the irreplaceable position communication, its particularities in relation of teacher and pupil. The aim is to highlight the importance of the phenomenon of teacher's authority in relation to authority, defining the status of teacher education in terms of institution and its role in building a relationship plane to the pupils. The research part was based on anonymous responses obtained from the questionnaires of primary school pupils in Zlín and aim of the thesis point out the strong linkage between the action of the teacher and the perception of its role pupils.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34187
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
vavro_2014_dp.pdf 1.799Mb PDF View/Open
vavro_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
vavro_2014_op.doc 24.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account