Agresor šikany na II. stupni základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresor šikany na II. stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Jelínková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:06Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:06Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28642
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je agresor šikany na II. stupni základní školy. V první kapitole teoretické části práce pojednává o agresi, agresivitě a popisuje, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl. Zde se také zabývá tím, zda je agrese pro lidskou bytost vrozená, či získaná. Tyto myšlenky jsou zahrnuty do teorií vzniku agrese. Součástí kapitoly jsou také faktory, jež vedou ke vzniku agrese. Za nejdůležitější faktor je považována rodina, té je z toho důvodu věnována zvýšená pozornost. První kapitolu uzavírá část, která popisuje druhy agrese. V další kapitole se bakalářská práce zabývá šikanou jakožto zvláštním druhem agrese. Konkrétněji poté šikanou školní, jejími znaky, druhy, formami a stádii, která určují závažnost šikanování. V následující kapitole bakalářská práce vymezuje samotného agresora. Podkapitoly jsou zaměřeny na typologii agresorů šikany, také na místa, kde agresor nejčastěji své oběti šikanuje. Práce dále svou pozornost zaměřuje na následky, kterým je osoba agresora na základě svého negativného chování nucena čelit. Součástí třetí kapitoly je pojednání o šikaně z hlediska práva a zmínka o působení sociálního pedagoga v oblasti šikanování. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum za pomocí anonymního dotazníkového šetření. Dotazník byl určen žákům sedmých a osmých tříd. K tomuto účelu byly vybrány tři základní školy ve Vsetíně. Výzkumný problém bakalářské práce byl stanoven následovně: Agresor šikany na II. stupni základní školy z pohledu žáků.
dc.format 90 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject agresor cs
dc.subject vrozená agrese cs
dc.subject získaná agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject školní šikana cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject aggressor en
dc.subject innate aggression en
dc.subject obtained aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject school bullying en
dc.subject family environment en
dc.subject pubescence en
dc.title Agresor šikany na II. stupni základní školy
dc.title.alternative An Aggressor of Bullying at Upper Primary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor thesis is the aggressor of bullying at secondary schools. The first chapter of the theoretical part deals with aggression and aggressiveness, and describes the difference between these terms. It also examines whether the aggression of human is innate or acquired. These ideas are incorporated into the theories of aggression. The first chapter also includes the factors which lead to aggression. The most important factor is family and that is the reason why it is given special attention. The first chapter is concluded with a section which describes different types of aggression. The following chapter deals with bullying as a special kind of aggression. The chapter later discusses more specifically school bullying, its characteristics, types, forms and stages that determine the severity of bullying. The following section defines aggressor himself. The subsections are focused on the typology of the aggressors of bullying and also the place where the aggressor most frequently bullies his victims. The thesis further focuses on the consequences the aggressor has to face due to his negative behaviour. One part of the third chapter discusses bullying in terms of law and mentions actions a social pedagogue takes in the area of bullying. The practical part comprises a quantitative research which was conducted via anonymous questionnaires. The questionnaire was designed for students of the seventh and eighth grades and for this purpose three primary schools in Vsetín were selected. The research problem was defined as follows: The aggressor of bullying at the upper level of primary school from the perspective of a student.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34321
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
jelínková_2014_dp.pdf 4.913Mb PDF View/Open
jelínková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
jelínková_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account