Společnost a trest - historie a současnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společnost a trest - historie a současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Luska, René
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:50Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29140
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma: "Společnost a trest historie a současnost" pojednává o trestech a způsobech trestání v průběhu historických epoch až po současnost. Zabývá se otázkou přiměřenosti a adekvátnosti trestů, ochranou jednotlivce i společnosti před kriminálním jednáním. Rovněž zmiňuje působení zločinu a trestu na člověka v současné době, kdy se běžně setkáváme s mnoha formami kriminality, recidivy, nedodržování zákonů i ostatních právních předpisů. Tímto dochází k ohrožení bezpečnosti, k narušování mezilidských vzta-hů, vzniká pocit ohrožení a bezmoci, vytrácí se právní jistoty i víra ve spravedlnost. Poru-šování norem bývá stále častěji společností tolerováno, protože je podporováno nejedno-značností zákonů, soudních rozhodnutí a beztrestností viníků, načež se množí případy vlastní spravedlnosti a nepřiměřené obrany. V této práci budou uvedeny i různorodé názory občanů na trestání i pachatele trestných činů, možnosti trestů a ochranu kvalitního soukromého i společenského života.
dc.format 52 s. (63887 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Trest cs
dc.subject fyzický trest cs
dc.subject zločin cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject společnost cs
dc.subject spravedlnost cs
dc.subject Punishment en
dc.subject physical punishment en
dc.subject crime en
dc.subject criminality en
dc.subject offender en
dc.subject victim en
dc.subject society en
dc.subject justice en
dc.title Společnost a trest - historie a současnost
dc.title.alternative Society and Punishment - History and Present
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis: "Society and Punishment - History and Present" deals with the penalties and punishment methods during historical epoch to the present. It examines the relevance and adequacy of punishment, protection of the individual and the society from criminal conduct. It also mentions the effects of crime and punishment to humans at present, which is often met with many forms of crime, recidivism, failure to comply with laws and other regulations. This leads to security threats, the disruption of interpersonal relationships, the feeling of danger and helplessness, vanishes legal certainty and faith in justice. Violations of standards is increasingly tolerated in the community because it is supported by the am-biguity of laws, judicial decisions and the impunity of the guilty, then is increasing eviden-ce of their own righteousness and inadequate defense. In this work will be presented as well as the diverse views of citizens and to punish offen-ders, sentencing options and high quality protection of private and social life.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35016
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
luska_2013_dp.pdf 1.879Mb PDF View/Open
luska_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
luska_2013_op.doc 18.95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account