Etika a její role v řízení vztahu se zákazníkem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etika a její role v řízení vztahu se zákazníkem

Show simple item record

dc.contributor.author Přibyl, Milan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:12Z
dc.date.issued 2009-08-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29205
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou uplatňování principů etiky v podnikání a odpovědného managementu v kontextu budování vztahu se zákazníkem. Cílem disertační práce je identifikování klíčových principů etiky ovlivňujících zásadním způsobem budování a rozvíjení vztahu se zákazníkem. Práce vychází z předpokladu, že vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem na bázi vzájemné důvěry je předpokladem zvýšení výkonnosti a dlouhodobé prosperity firmy. Výzkumná část práce je zaměřena na střední a velké firmy působící v oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním přínosem práce je návrh metod, nástrojů a doporučení, jejichž respektování přispěje k prosazení etiky v managementu firem. Disertační práce se člení do několika částí. První část práce je věnována současnému stavu řešené problematiky, předkládá různé přístupy našich i zahraničních autorů k obsahu pojmů etika v podnikání a odpovědný management, dále se zabývá vývojem etiky v podnikání a odpovědného managementu, zamýšlí se nad aktuálností řešené problematiky a důvody pro uplatňování etiky v podnikání. Dále popisuje budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, etiku a její roli v budování vztahu se zákazníkem a úlohu etiky při budování vztahu se zákazníkem v oblasti ICT. V závěru první části popisuje metody, nástroje a principy etického řízení a definuje teoretická východiska disertační práce. V druhé části práce jsou vymezeny cíle disertační práce a stanoveny základní hypotézy. Třetí část práce popisuje základní metody vědeckého výzkumu, které byly při výzkumné činnosti a verifikaci hypotéz použity. Čtvrtá část představuje shrnutí hlavních výsledků práce, ověření hypotéz a návrh metodických doporučení pro podporu prosazení etiky v managementu firem. Závěrečná část práce shrnuje přínosy práce pro rozvoj vědeckého poznání a podnikovou praxi.
dc.format 159
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika v podnikání cs
dc.subject odpovědný management cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject řízení vztahu se zákazníkem cs
dc.subject etické řízení cs
dc.subject spokojenost zákazníka cs
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject morálka cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject transparentnost cs
dc.subject dobré jméno firmy cs
dc.subject Business Ethics en
dc.subject Responsible Management en
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject Ethical Management en
dc.subject Customer Satisfaction en
dc.subject Information and Communication Technologies en
dc.subject Morality en
dc.subject Responsibility en
dc.subject Transparency en
dc.subject Goodwill en
dc.title Etika a její role v řízení vztahu se zákazníkem
dc.title.alternative Ethics and its role in customer relationship management
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.referee Nejezchleba, Miroslav
dc.date.accepted 2014-02-27
dc.description.abstract-translated The Doctoral thesis is focused on the issue of the principles of business ethics and responsible management in the context of building customer relationships. The aim of the thesis is to identify the key principles of ethics fundamentally affecting building and developing customer relationships. The work is based on the assumption that a long-term customer relationships based on mutual trust is a prerequisite for increased performance and long-term prosperity of the company. The research part of the work will focus on medium and large companies operating in information and communication technologies. The main benefit of the work will be proposal of methods, tools and recommendations, enforcing ethics in management companies. The Doctoral thesis is divided into several parts. The first part of the thesis is devoted to the current state of solved problems, presents different approaches to our and foreign authors on the content of concepts in business ethics and responsible management, discusses the evolution of business ethics and responsible management plans over the timeliness of solved problems and the reasons for the application of ethics in business. Furthermore, this section concerns building long-term relationship with the customer, ethics and its role in building customer relationship and the role of ethics in building customer relationships in the field of ICT. The end of the first part of the thesis are describes the methods, tools and principles of ethical management and defined theoretical basis of the dissertation. In the second part of the thesis defines the objectives of the dissertation and established the basic hypotheses. The third part describes the basic methods of scientific research, that was used in the research and verification of hypotheses. The fourth section shows the main results of the thesis, verifies hypotheses and suggests methodological recommendations to support enforcing ethics in management. The final part summarizes the benefits of thesis for the development of scientific knowledge and businesspractice.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35121
dc.date.submitted 2013-12-31


Files in this item

Files Size Format View
přibyl_2009_dp.pdf 2.797Mb PDF View/Open
přibyl_2009_vp.pdf 981.6Kb PDF View/Open
přibyl_2009_op.pdf 2.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account