Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Skoupá, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:41Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29652
dc.description.abstract ABSTRAKT V mé práci jsem se zaměřila na pseudovědecká schémata založená na funkčním a stabilním obrazu světa, protože právě tato forma pseudovědy může představovat vážný kulturní problém a to především, pokud se objeví ve vzdělávání. Cílem práce je najít pozitiva prvků pseudovědy ve vzdělávání a kriticky určit, do jaké míry se pseudověda ve vzdělávání smí či nesmí objevovat. Pro tento účel jsem se zaměřila na waldorfskou pedagogiku a teorii inteligentního plánu. Zvolený problém jsem řešila pomocí argumentační analýzy a komparace této argumentace. Pozitivní stránky pseudovědy ve vzdělávání jsou zanesení duchovních a etických hodnot do vzdělávání. Největší nebezpečí spočívá v záměně toho, co přísluší víře, ideálům, přesvědčením a co přísluší vědě. Proto se pseudověda nesmí směšovat s vědeckým poznáním. Práce mimo jiné ukazuje kontext, ze kterého zájem o pseudovědu vychází a doporučuje aplikovat některé pozitivní prvky pseudovědy do všeobecného vzdělávání. Díky včlenění těchto hodnot do vyučování by mohlo k rizikovému jednání docházet v menší míře.
dc.format 65 s. (110 666 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject věda cs
dc.subject pseudověda cs
dc.subject waldorfská pedagogika cs
dc.subject antropozofie cs
dc.subject alternativní školy cs
dc.subject inteligentní plán cs
dc.subject darwinismus cs
dc.subject kreacionismus cs
dc.subject evoluce cs
dc.subject Science en
dc.subject pseudoscience en
dc.subject Waldorf pedagogy en
dc.subject anthroposophy en
dc.subject alternative schools en
dc.subject intelligent design en
dc.subject Darwinism en
dc.subject creationism en
dc.subject evolution en
dc.title Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání
dc.title.alternative Reflection and Criticism of Pseudoscience Effect on Upbringing and Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated In my work I focused on pseudo schemes based on functional and stable picture of the world, because this form of pseudoscience can pose a serious cultural problem of proespecially if it appear in education. The aim is to find the positive elements of pseudoscience in education and critically determine the extent to which pseudoscience in education may or may not appear. For this purpose, I focused on Waldorf pedagogy and theory of intelligent design. Selected problem I solved through argumentation analysis and competitive race this argument. Positive aspects of pseudoscience in education are clogging spiritual and ethical values in education. The greatest danger lies in the confusion of what the PRI-suits faith, ideals, beliefs, and what belongs to science. Therefore pseudoscience must not be mixed with scientific knowledge. This thesis also shows the context from which interest is based on pseudoscience and recommended to apply some positive elements of pseudoscience in general education. Thanks to incorporate these values into the classroom might hazardous behavior occur to a lesser extent.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35810
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
skoupá_2013_dp.pdf 2.587Mb PDF View/Open
skoupá_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
skoupá_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account