Rodina a její vliv na jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina a její vliv na jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Hudcová, Silvie
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:25:24Z
dc.date.available 2010-07-14T20:25:24Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2985
dc.description.abstract Práce na téma "Rodina a její vliv na jedince" se zabývá úlohou rodiny v průběhu života člověka, která plní důležité funkce, zajišťující zdravý fyziologický a psychický vývoj dítěte. Interakce mezi členy rodiny (rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi, sourozenci) je stěžejní pro utváření citového rodinného klima. Podnětné prostředí, láska, pochopení, bezpečí, jistota, harmonické vztahy, domov, pocit, že jsem milován, jsou základní pilíře vyvážené rodinné výchovy. Dítě se zde učí důvěře, přijímat mužské a ženské role, spolupracovat s druhými, získává hodnotový systém, kulturní vzory a morální vybavenost. Toto téma má celospolečenský význam, neboť rodina je odrazem společnosti a odráží změny, které v ní probíhají. Nelze opomenout fakt, že rodinné prostředí ovlivňuje každého z nás a uvědomění si důležitosti tohoto společenství, povede ke zkvalitnění rodinné výchovy. Práce je členěna do čtyř kapitol podle obsahové souvislosti. Podkapitoly konkrétní problematiku osvětlují a rozvíjí. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 703581 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject deprivace sociální cs
dc.subject děti cs
dc.subject dětství cs
dc.subject domov cs
dc.subject důvěra cs
dc.subject emoce cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject charakter cs
dc.subject identita cs
dc.subject individualita cs
dc.subject interakce cs
dc.subject klasická rodina cs
dc.subject klima rodiny cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kooperace cs
dc.subject manželství cs
dc.subject Maslovowa pyramida cs
dc.subject metronymická cs
dc.subject matriarchální rodina cs
dc.subject moderní rodina cs
dc.subject patronymická cs
dc.subject patriarchální rodina cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject podněty cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject prarodiče cs
dc.subject příbuzenství cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální deprivace cs
dc.subject sebedůvěra cs
dc.subject sebeúcta cs
dc.subject sebevědomí cs
dc.subject skupina cs
dc.subject sourozenci cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject children en
dc.subject childhood en
dc.subject home en
dc.subject sureness en
dc.subject emotions en
dc.subject family functions en
dc.subject values en
dc.subject character en
dc.subject identity en
dc.subject individuality en
dc.subject interaction en
dc.subject classical family en
dc.subject family climate en
dc.subject communication en
dc.subject cooperation en
dc.subject marriage en
dc.subject Maslowov's pyramid en
dc.subject meronymic en
dc.subject matriarchal family en
dc.subject modern family en
dc.subject patronymic en
dc.subject patriarchal family en
dc.subject personality en
dc.subject grandparents en
dc.subject stimulations en
dc.subject needs en
dc.subject parents en
dc.subject parenthood en
dc.subject family en
dc.subject family atmosphere en
dc.subject progress en
dc.subject socialization en
dc.subject deprivation en
dc.subject self-confidence en
dc.subject self-respect en
dc.subject self-assertness en
dc.subject group en
dc.subject siblings en
dc.subject school en
dc.subject upbringing en
dc.subject evolution en
dc.subject education en
dc.title Rodina a její vliv na jedince cs
dc.title.alternative Family and its influence on individuals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated The work on topic "Family and its influence on individuals" deals with family role throughout human's life which fulfils important functions assuring desirable physiological and psychological child evolution. Interaction between family members (patente and children, grandparents and children, brother and sisters) is essentials for creating emotional family climate. Inspiring atmosphere, love, understanding, safety, sureness, harmonic relations, home, feeling of love are basic pillars of balanced family upbringing. To teach to confidence, to accept man and woman roles, to cooperate with each other, to acquire value system, cultural patterns and moral facilities are taught there. This topic has a complex society importance because the family is a mirror of the society and it reflects society changes progressing. It cannot be neglected that family climate influences each of us and considering the importance of this community will lead to better family upbringing. The work is divided into four chapters according to content coherence. Subheads are to explain and develop concrete problems. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004307
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hudcová_2007_bp.pdf 687.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account