Sledování proudové zátěže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování proudové zátěže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Viliam
dc.contributor.author Gotvald, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:11Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30242
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá způsoby měření stejnosměrného a střídavého proudu. Metody měření měřicím proudovým transformátorem, Rogowského cívkou a Hallovou sondou už byly dříve popsány a v této práci je každá z těchto uvedených metod podrobně komentová-na v teoretické části. V úvodní kapitole je zmíněna metoda měření proudu bočníkem, ovšem jenom okrajově, protože práce se primárně věnuje metodám, kdy je měřený vodič galvanicky oddělen od měřicího obvodu. Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním výsledků měření pouze u střídavého proudu. Také jsou zde popisovány jednotlivé části konstrukce obvodu, počínaje výběrem senzoru proudu, napájením navrženého obvodu a konče samotným návrhem obvodu. Po-mocí Hallova senzoru je vyhodnocována změna střídavého proudu, který protéká měřeným vodičem, a tento stav je dále zpracováván. Cílem práce je vytvořit prototyp přístroje, který je schopný indikovat změnu proudu. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti tohoto indikátoru a dále jsou zmíněny možnosti jeho využití do budoucna, např. jako bezpečnostního prvku s možností připojení do poplacho-vého zabezpečovacího systému PZS.
dc.format 68 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hallův jev cs
dc.subject Hallova sonda cs
dc.subject měřicí transformátor cs
dc.subject Rogowského cívka cs
dc.subject střídavý proud cs
dc.subject měření cs
dc.subject operační zesilovač cs
dc.subject Hall effect en
dc.subject the Hall sensor en
dc.subject measuring transformers en
dc.subject Rogowski coil en
dc.subject alternating current en
dc.subject measurement en
dc.subject operational amplifier en
dc.title Sledování proudové zátěže
dc.title.alternative A Current Loading Monitoring Device
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with methods of measuring DC and AC current. Methods of me-asurement by measuring current transformer, Rogowski coil and Hall sensor have been described previously. In this thesis, each of the methods mentioned above is described in detail in the theoretical part. In the introductory chapter there is mentioned the method of measuring by current shunt, but only marginally because the thesis is primarily dedicated to methods where the conductor is electrically isolated from the measuring circuit. The practical part of the thesis deals with the evaluation of the results of measurement only of alternating current. There are also described different parts of the structure of circu-it, from the selection of the sensor current, to power supply of the circuit and to a design of the circuit itself. Using Hall sensor we evaluate alternations of the alternating current that flows through the measured conductor and afterwards these alternations are compared. The aim of this thesis is to create a prototype of a device that is able to indicate a change in current. In conclusion the properties of this indicator are evaluated and furthermore there are also mentioned the possibilities of its use in the future, such as a security element with the ability to be connected to an alarm safety system.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36596
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-06-10
local.subject elektrická měřicí technika cs
local.subject electric measuring instruments en
local.subject electric current en


Files in this item

Files Size Format View
gotvald_2014_dp.pdf 20.21Mb PDF View/Open
gotvald_2014_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
gotvald_2014_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account