Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Mašterová, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:54Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30740
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá uplatňováním práv dítěte rozvodovém řízení. Teoretická část práce je tvořena definicí rodiny, její funkcí, dále pak rozvodem a jeho důsledky, problema-tikou rozvodové a porozvodové péče o děti v ČR. Dále jsem do této části zahrnula práva dítěte. Tato kapitola je také rozdělena do několika podkapitol. Součástí práce je praktická část zaměřená na konkrétní případy z praxe pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, doplněná o otázky na vedoucí pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Důraz kladu na důležitost institutů zajišťující ochranu práv dětí a spolupráci mezi organizacemi. V důsledku legislativní úpravy, kdy k 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který navazuje na "starý" zákon o rodině č. 94/ 1963 Sb. a vzhledem k tomu, že mám již práci rozpracovanou, je v práci použita komparace.
dc.format 96 s. (125 532 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject právo dítěte cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject sociálně právní ochrana dětí cs
dc.subject =SPOD cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zájem dítěte cs
dc.subject vyživovací povinnost cs
dc.subject kolizní opatrovník cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject zákon o rodině č. 94/1963 Sb. cs
dc.subject nový zákoník č. 89/2012 Sb cs
dc.subject Right of a child en
dc.subject family function en
dc.subject divorce en
dc.subject autority child protection en
dc.subject = SPOD en
dc.subject the family en
dc.subject the child´s interest en
dc.subject maintenance obligations en
dc.subject collision guardian en
dc.subject casuistry en
dc.subject family law No. 94/1963 Coll. en
dc.subject the new Code No. 89/2012 Coll en
dc.title Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení
dc.title.alternative Use of Children's Rights in Divorce Proceedings
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the application of children´s rights in divorce proceedings. The theo-retical part of the work consists of definitions of family, its functions, as well as divorce and its consequences, the issue of divorce and post-divorce child care in the Czech Repub-lic. I also do this part include the rights of the child. This chapter is also divided into seve-ral subsection. The work workshop aimed at specific cases of practical workers of a social-legal protection of childeren, supplemented by questions from the staff of a social-legal protection of children. I put emphasis on the importance of institucions to ensure protection of children and cooperation between organizations. As a result of legislative changes, when to January 1. 2014 came into force of the new Civil Code, Law No. 89/2012 Coll., Which follows the "old" family law No 94/1963 Coll. and given that I already work in progress, is used in the comparison work.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29195
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
mašterová_2011_dp.pdf 5.062Mb PDF View/Open
mašterová_2011_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
mašterová_2011_op.pdf 234.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account