Polystyren/jíl nanokompozity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polystyren/jíl nanokompozity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Dujková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:05Z
dc.date.issued 2008-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30770
dc.description.abstract Plasty jsou v dnešní době velmi používanými materiály. Jejich spotřeba každý rok roste. Hlavním trendem je nyní vývoj materiálů s novými a lepšími užitnými vlastnostmi. Styrenové plasty patří mezi nejpoužívanější polymery a proto i jich se toto zlepšování vlastností týká. Jednou z možností modifikace vlastností plastů je použití plniv. Výzkum a vývoj se již delší dobu ubírá směrem k nanoplnivům, tedy plnivům s částicemi v rozměrech nanometrů. Středem zájmu jsou především vrstevnatá jílová nanoplniva, která při dostatečné disperzi v polymerní matrici mají výrazný vliv na vlastnosti materiálu a to při nízkém procentu plnění. Předložená práce se zabývá právě vrstevnatými jílovými nanoplnivy v matrici styrenových plastů, konkrétně polystyrenu a houževnatého polystyrenu. Pro některé části byly použity nejen upravené a neupravené komerčně dostupné jíly, ale pro porovnání také další plniva s rozdílným tvarem částic. Hodnocena byla disperze plniv v polymerní matrici, mechanické a bariérové vlastnosti, ale také retardace hoření nebo fotodegradace. Důležitými dosaženými výsledky jsou například potvrzení pozitivního vlivu kompatibilizátorů na disperzi jílových nanoplniv nebo prokázání synergického efektu retardace hoření konvenčního retardéru hoření a jílového nanoplniva. Jedním z výstupů dynamické mechanické analýzy bylo vyhodnocení vyšší teploty skelného přechodu plněných vzorků než čisté matrice. Výsledky také ukázaly, že vybraná plniva mají vliv na zmírnění dopadů fotodegradace.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nanokompozit cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject polystyren cs
dc.subject houževnatý polystyren cs
dc.subject jíl cs
dc.subject retardace hoření cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject fotodegradace cs
dc.subject bariérové vlastnosti cs
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject composite en
dc.subject polystyrene en
dc.subject high impact polystyrene en
dc.subject clay en
dc.subject fire retardancy en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject photodegradation en
dc.subject barrier properties en
dc.title Polystyren/jíl nanokompozity
dc.title.alternative Polystyrene/clay nanocomposites
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-07-25
dc.description.abstract-translated Plastics are very commonly used materials nowadays. Their consumption is growing every year. The main trend is developing materials with new and better properties for usage. Styrene plastics are among the most commonly used polymers, therefore the improvement of the properties is concerned with them as well. One possibility for modification of plastics properties is the usage of fillers. Research and development have long been moving towards nanofillers, i.e. fillers with particle sizes in the nanometer range. The focus is on layered clay nanofillers, since if the sufficient dispersion in a polymer matrix is reached, they have a significant effect on the material properties even in a small loading. The presented work deals with layered clay nanofillers in the matrix of styrene plastics, particularly polystyrene and high impact polystyrene. Unmodified and modified commercially available clays were used, but in some parts of the research for comparison purposes other fillers with a different shape of particles were additionally used. The dispersion of fillers in the polymer matrix was evaluated, along with mechanical and barrier properties, fire retardation or photodegradation. The important results achieved are the confirmation of the positive effect of compatibilizers on the dispersion of clay nanofillers or the proving of a synergic effect on fire retardation of conventional fire retardant and the clay nanofiller. One of the results of the dynamic mechanical analysis was the evaluation of higher glass transition temperature of filled samples in comparison with the pure matrix. The results also showed that the chosen fillers can reduce the impact of photodegradation.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37438
dc.date.submitted 2014-06-13


Files in this item

Files Size Format View
dujková_2008_dp.pdf 3.654Mb PDF View/Open
dujková_2008_vp.pdf 11.69Kb PDF View/Open
dujková_2008_op.zip 121.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account