Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Pavlišová, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:18Z
dc.date.issued 2014-06-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30799
dc.description.abstract Obsahem a cílem bakalářské práce je podat informace o současném stavu vzdělá-vání mimořádně nadaných dětí, protože i v této oblasti vzdělávání došlo k postup-nému ověřování a zavádění výstupů z různých provedených výzkumů, které byly uskutečněny a zaměřovaly se na danou problematiku. Tyto výstupy umožnily vý-voj a postup k vytváření nového učebního kurikula. Bakalářská práce si tak dává za úkol zjistit současný stav na našich školách a ukázat, že relativně nové alterna-tivní techniky a postupy používané ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí mají své místo při zkvalitňování vyučování nejenom nadaných dětí, ale zároveň ukazují, jak si váží společnost svého tzv. "zlata", které společnosti pomůže obstát v konkurenci. Bakalářská práce chce také ukázat, že alternativní formy vzdělávání pomáhají i učitelům zorientovat se v přístupech k mimořádně nadaným žákům a rozvinout tak jejich kognitivní schopnosti na maximum. Že je nutné a možné ne-měřit všechny stejným metrem, ale používat individuální přístup, i když je ve třídě více dětí. Cílovou skupinou výzkumu budou děti integrováni v běžné třídě, ale s IVP pro nadané a děti ve třídě, kde jsou jen nadaní. Metoda, kterou jsme použily, je dotazník. Data, které získáme, budou zpracovány pomocí grafů, a odborné publikace.
dc.format 83 s. (17 494 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nadání cs
dc.subject integrace cs
dc.subject formy vzdělávání cs
dc.subject frontální cs
dc.subject skupinové cs
dc.subject individualizované cs
dc.subject třída s integrovaným vyučováním cs
dc.subject akcelerace cs
dc.subject segregace cs
dc.subject obohacování učiva cs
dc.subject enrichment cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject Talent en
dc.subject integration en
dc.subject education forms en
dc.subject frontal en
dc.subject group and individualized en
dc.subject class of inte-grated teaching en
dc.subject acceleration en
dc.subject segregation en
dc.subject curriculum enrichment en
dc.subject enrichment en
dc.subject in-dividual education plan en
dc.title Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí
dc.title.alternative Forms of Education of Gifted Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-09-09
dc.description.abstract-translated The content and aim of the thesis is to provide information about the current state of education of gifted children , because the field of education has gradually vali-dated and evolved using outcomes of the various studies that have been carried out, focusing on the issue . These outputs allowed the development and a process to creating a new learning curriculum. Bachelor thesis aims find out the current state of our schools and show that a relatively new alternative techniques and pro-cedures used in the education of exceptionally gifted pupils have their place not only in improving teaching of gifted students, but also shows how the society va-lues their company called. "gold", which will help the society compete. Bachelor thesis also wants to show that alternative forms of education help not only pupils but also teachers with orienting on the approaches to the exceptionally gifted pupils and to develop their cognitive abilities to the maximum. That it is not only necessary but possible to measure all not by the same standards, but to use indivi-dual approach, although there are more pupils in class. The target group of research will be students integrated into the regular classroom, but with an individual education plan (enrichment) and pupils with individual educational plan but in the classroom, where they are just gifted children (acceleration). The method we used is questionnaire. The data we collected will be handled using graphs, and professional publications.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37505
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-08-21
local.subject pedagogika nadaných cs
local.subject gifted education en


Files in this item

Files Size Format View
pavlišová_2014_dp.pdf 2.188Mb PDF View/Open
pavlišová_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pavlišová_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account