Design pracovního prostředí a jeho vliv na výkonnost pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design pracovního prostředí a jeho vliv na výkonnost pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.author Šišková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:19Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30802
dc.description.abstract Disertační práce řeší vztahy mezi fyzikálními faktory na pracovišti a jejich vliv na výkonnost pracovníka. Hlavním cílem práce je nalezení vhodných kritérií fyzikálních faktorů pro hodnocení pracoviště a vytvoření modelu pro výpočet výkonnosti pracovníka. Výsledný model v sobě bude také zahrnovat zákonné ergonomické požadavky na pracoviště a finanční ohodnocení v závislosti na výsledné výkonnosti pracovníka. První kapitola vychází z rešerše zahraniční a domácí literatury, uvádí zákonné požadavky na fyzikální faktory pracovního prostředí a jejich vliv na výkonnost pracovníka. Jsou zde uvedena aktuální statistická data popisující poškození zdraví vyplývající z nevhodného designu pracovního prostředí. Na základě stanovení hlavního cíle práce a hypotéz byly vybrány metody zpracování disertační práce. Z výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu, kde součástí byly statistické výpočty, byl sestaven model, který je schopen vyčíslit výkonnost pracovníka. Závěrečná část práce je věnována přínosům práce pro vědu, praxi a možnostem rozšíření modelu.
dc.format 121
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ergonomie cs
dc.subject design pracovního prostředí cs
dc.subject kategorizace práce cs
dc.subject model výkonnosti cs
dc.subject výkonnost pracovníka cs
dc.subject ergonomics en
dc.subject work environment design en
dc.subject efficiency model en
dc.subject work categoraziation en
dc.subject worker efficiency en
dc.title Design pracovního prostředí a jeho vliv na výkonnost pracovníka
dc.title.alternative The work environment design and its effect on worker efficiency
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bláha, Jiří
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2014-09-17
dc.description.abstract-translated The dissertation solves the relationship between physical factors in the workplace and assesses their impact on employee performance. The main goal is to find suitable criteria of physical factors for evaluating the workplace and develop a model for calculating the performance of the worker. The resulting model will incorporate ergonomic statutory requirements on the workplace and financial evaluation in dependence on final performance of the worker. The first section is based on foreign and domestic literature search, features the legal requirements for physical work environment factors and their influence on employee performance. It indicates actual statistic data describing the health harm arising from improper design of the working environment. By identifying the main aim and hypotheses were chosen methods of dissertation work. From results of quantitative and qualitative research which included statistical calculations was assembled the model that is able to quantify the performance of the worker. The final part is devoted to the benefits of dissertation for science, practice, and possibilities the model extending.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37510
dc.date.submitted 2014-09-02


Files in this item

Files Size Format View
šišková_2014_dp.pdf 3.336Mb PDF View/Open
šišková_2014_vp.pdf 1.438Mb PDF View/Open
šišková_2014_op.pdf 814.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account