Výchovou k závislosti?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovou k závislosti?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tkáč, Juraj
dc.contributor.author Tkáčová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:56Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31494
dc.description.abstract Tato bakalářská práce rozebírá témata problematiky prevence a výchovy v rodině závislého rodiče. Bakalářská práce se dělí na dvě části. V první, teoretické části je popsána závislost, prevence, výchova a rodina s výskytem závislostí, reakce dětí na závislost u rodičů a možnost přenášení drogových problémů z rodiče na dítě. Ve druhé, empirické části je uveden cíl výzkumného šetření, současný stav řešené problematiky, hypotézy, použité výzkumné metody, výzkumný vzorek, prezentace výsledků a nakonec samotné zhodnocení výzkumného šetření. Výzkumné šetření bylo prováděno v ambulanci pro léčbu závislostí a patologického hráčství. Výzkum se opírá o uvedenou teorii a výsledky z již provedených výzkumů. Zpracováno bylo celkem čtyřicet dotazníků. Na základě výzkumu došlo k potvrzení i vyvrácení určitých hypotéz. V závěru této práce je uvedeno několik možností sociální pedagogiky pro zlepšení stávajícího stavu.
dc.format 52 s. (67 859 znaků)
dc.format.extent 1246918
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Závislost cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Addiction en
dc.subject alcohol en
dc.subject addictive drugs en
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.subject prevention en
dc.subject education en
dc.title Výchovou k závislosti?
dc.title.alternative Education to Addiction?
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the topic of the issue of prevention and education in family dependent parents. Bachelor thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part describes addiction, prevention, education and family with the occurrence of addiction, children's reactions to dependency parents and the possibility of transferring drug problems from parent to child. In the second, empirical section provides objective research, the current state of the topic, the hypothesis used research methods, research sample, presentation of results and finally evaluation of the research itself. The survey was carried out in a clinic for treatment of addiction and pathological gambling. The research is based on the mentioned theory and the results of research already carried out. Processed a total of forty questionnaires. On the basis of the research was to confirm and refute certain hypotheses. In conclusion, this paper lists several social pedagogy to improve the current situation.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37711
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
tkáčová_2015_dp.pdf 1.189Mb PDF View/Open None
tkáčová_2015_op.doc 58.5Kb Unknown View/Open None
tkáčová_2015_vp.pdf 150.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account