Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Vávrová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:41Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31740
dc.description.abstract Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, jaká je informovanost rodičů v oblasti komplexní péče o dítě s atopickým ekzémem, zda jsou rodiče informováni o komplexní léčbě atopického ekzému a zda jsou rodiče informováni o rizikových faktorech, které mohou atopický ekzém zhoršit. Výzkumný soubor byl tvořen 105 pacienty z KNTB Zlín, kožní oddělení lůžková část a ambulance, dětské oddělení lůžková část: oddělení větších dětí, oddělení kojenců a batolat a alergologickou ambulancí, která je rovněž součástí dětského oddělení. Dále byly dotazníky umístěny v ambulancích dětských a kožních lékařů - Poliklinika Zlín (MUDr. Magda Fišerová, MUDr. Iva Gavendová, MUDr. Světlana Nečasová). Z toho 30 respondentů vyplnilo elektronický dotazník na internetu. Dotazníkové šetření probíhalo od 22. ledna do 16. března 2015. Byl použit nestandardizovaný dotazník. Průzkumným šetřením bylo zjištěno, že největší část dotázaných jako svůj zdroj in-formací o léčbě atopického ekzému uvedlo kožního lékaře nebo internet. Větší část dotázaných rodičů je spokojena s poskytnutými informacemi o léčbě atopického ekzému. U více než poloviny dětí si rodiče všimli, že po požití určité potraviny dochází ke zhoršení atopického ekzému. Ale pouze ? dotázaných dodržuje speciální dietu u dítěte s atopickým ekzémem. Více než ? dotázaných rodičů zaznamenalo zhoršení atopického ekzému v návaznosti na roční období. Ale pouze u poloviny dětí dojde ke zhoršení atopického ekzému při vystavení stresovým situacím. Edukace rodičů v oblasti péče o dítě s atopickým ekzémem je na průměrné úrovni. Podstatná část dotázaných rodičů je schopna zareagovat na zhoršení příznaků atopického ekzému použitím vhodných prostředků. Mezi dotázanými byli i takoví, kteří při zhoršení atopického ekzému použijí genciánovou violeť a obvazy, nebo si myslí, že ideální vlhkost v bytě je 100%.
dc.format 90 s., 5 s. příloh
dc.format.extent 2025588
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Atopický ekzém cs
dc.subject edukace cs
dc.subject dětský pacient cs
dc.subject rodič cs
dc.subject léčba cs
dc.subject Atopic eczema en
dc.subject Education en
dc.subject Child Patient en
dc.subject Parent en
dc.subject Treatment en
dc.title Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem
dc.title.alternative Education of Parents of Children with Atopic Eczema
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to find out how is the awareness of parents in comprehensive care for a child with atopic eczema, whether parents are informed about the complex treatment of atopic eczema and whether parents are informed about the risk factors that can aggravate eczema. The research sample consisted of the 105 patients from KNTB Zlín, dermatological department inpatient unit and outpatient, inpatient pediatric ward of the Department of Children and departments of larger infants and toddlers and Allergy ambulance, which is part of the children's department. Furthermore, the questionnaires have been placed in chil-dren's outpatient clinics and dermatologists - Clinic Zlín (MUDr. Magda Fišerová, MUDr. Iva Gavendová, MUDr. Světlana Nečasová). 30 respondents completed the electronic questionnaire on the Internet. The questionnaire survey was conducted from 22 January to 16 March 2015. The unstandardized questionnaire was used. In a survey, there was found that the largest part of respondents stated dermatologist or the Internet as their source of information about the treatment of atopic dermatitis. The greater part of surveyed parents is satisfied with the information provided about the treatment of atopic eczema. More than half of parents noticed that the atopic eczema is getting worse after eating certain food. But only ? of the respondents observes a special diet for a child with atopic eczema. More than three quarters of surveyed parents experienced a worsening of atopic eczema in relation to the seasons. But only about half of chil-dren is worsen atopic eczema when exposed to a stressful situations. Education of parents in the care of a child with atopic eczema is at an average level. A substantial part of surveyed parents are able to respond to worsening symptoms of atopic eczema by suitable means. Among the respondents were also those who apply gentian violet during the worsening of atopic eczema and bandage or think that the ideal humidity in the apartment is 100%.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38182
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
vávrová_2015_dp.pdf 1.931Mb PDF View/Open None
vávrová_2015_op.doc 45.5Kb Unknown View/Open None
vávrová_2015_vp.doc 47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account