Inkluze romské minority a klima školy v sociálně pedagogických souvislostech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluze romské minority a klima školy v sociálně pedagogických souvislostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Holubová, Simona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31815
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice romské národnostní menšiny ve spojitosti se školním prostředím. Práce je primárně zaměřena na oblast inkluze romské minority a na klima školy. Smyslem práce je vedle přiblížení specifického způsobu života romského etnika majoritní společnosti také vyvolání zájmu o problematiku multikulturních rozdílů. Vzhledem k tomu, že je práce vedena směrem k romské minoritě ve spojitosti s oblastí školního prostředí, je stěžejním účelem práce poukázání na vliv inkluze romské minority na klima školy a v neposlední řadě také zjištění, jak na tuto minoritu pohlížejí samotní žáci a pedagogové. Teoretická část je věnována dosud vydané literatuře vztahující se k danému tématu, základním pojmům, vztahu tématu k oboru sociální pedagogiky a zejména informacím o romské minoritě a informacím ze školního prostředí. Praktická část obsahuje samotné kvantitativní šetření zaměřené na hledání souvislostí mezi Romy a klimatem školy a zjišťování, jak se k romské minoritě staví samotní účastníci edukačního procesu.
dc.format 96
dc.format.extent 3480818
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Romové cs
dc.subject minorita cs
dc.subject škola cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject Inclusion en
dc.subject integration en
dc.subject Roma en
dc.subject minority en
dc.subject school en
dc.subject climate of the school en
dc.title Inkluze romské minority a klima školy v sociálně pedagogických souvislostech
dc.title.alternative Inclusion of the Roma minority and climate of the school in socio-pedagogical context
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with problems of the Roma minority in conjunction with the school environment. The work is primarily focused on the inclusion of the Roma minority and school climate. The purpose of thesis is to approach a specific lifestyle of the Roma ethnic to majority society and also to increase interest in the issue of multicultural differences. Whereas the work is guided towards the Roma minority in connection with the area of the school environment, it is crucial to point out the effect of inclusion of the Roma minority on the school climate and ultimately to determine how this minority is perceived by pupils themselves and educators. The theoretical part is devoted to the published literature related to the topic, basic concepts, relationship of the topic to the area of social pedagogy and particularly to information about Roma minority and information from the school environment. The practical part contains a quantitative survey focused on exploring the connections between Roma and school climate and how the Roma minority is perceived participants in the educational process.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38287
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
holubová_2015_dp.pdf 3.319Mb PDF View/Open None
holubová_2015_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
holubová_2015_vp.docx 18.12Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account