Mapování potřeb uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením a jejich následná připravenost na odchod z ústavní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mapování potřeb uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením a jejich následná připravenost na odchod z ústavní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Pohanová, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31917
dc.description.abstract Předkládána diplomová práce se zabývá mapováním potřeb uživatelů z domova pro osoby se zdravotním postižením a jejich přípravou na odchod z ústavní péče. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z odborné literatury a internetových zdrojů, kde jsou vysvětleny základní pojmy, jako je mentální postižení a jejich příčiny vzniku. Dále jsou zde popsány sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a sociální práce s osobami se zdravotním postižením. Kromě toho se zabývá i přípravou uživatelů a pracovníků na případný proces transformace. V praktické části pomocí smíšeného výzkumu se zjišťuje, jak probíhá mapování uživatelů v pobytové službě. Práce jako taková si klade za cíl zjistit, jak se připravují uživatelé na odchod z pobytové služby. Proto bude jako první stupeň výzkumu zvolen dotazník pro uživatele a jako druhý stupeň použita metoda polo-strukturovaného rozhovoru s uživateli i s pracovníky.
dc.format 78
dc.format.extent 1318293
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mapování cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject transformace pobytových zařízení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Mapping en
dc.subject Mental disability en
dc.subject transformation of long stay social services en
dc.subject integration en
dc.title Mapování potřeb uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením a jejich následná připravenost na odchod z ústavní péče
dc.title.alternative Mapping the Needs of Clients of Disability Care Home and their Subsequent Readiness for Discharge from Institutional Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated Presented diplom thesis deals with mapping users need from home for people with disabili-ties and their preparation for leaving the institutional care. Thesis contains from theoretical and practical parts. Theoretical part is based on scientific literature and internet sources, where are explained bacis concepts like mental disability and their cause of. Hereinafter described social servises for people with disabilities and social work with disabled people. Furthermore deals with preparation of users and workers for prospective process of trans-formation. In the practical part with mixed research finds, how is the mapping of users in residential services. Thesis as such aims to find out, how are users preparing for departure from residential ser-vices. Therefore will be used as firts stage of research questionnaire for users and in the second stage will be used method of semistructural interview with users and workers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38420
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
pohanová_2015_dp.pdf 1.257Mb PDF View/Open None
pohanová_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
pohanová_2015_vp.docx 18.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account