Vnímání odměn a trestů v rodině dětmi staršího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnímání odměn a trestů v rodině dětmi staršího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Frydrychová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:33Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31977
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na odměny a tresty vyskytující se ve výchově v jednotlivých rodinách. Konkrétněji se zabývá těmito výchovnými prostředky z pohledů dětí staršího školního věku. Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vy-mezeny základní pojmy jako je rodina, výchova a výchovné styly, na základě kterých si rodiče volí výchovné metody a prostředky. Blíže se zaměřuje na vymezení odměn a trestů z různých úhlů pohledu. Definuje tyto pojmy a popisuje jejich druhy, funkce a zásady, kte-ré je potřeba dodržovat při jejich využívání. Věnuje se také rizikům těchto výchovných prostředků a alternativám, které je možné namísto nich využít. Praktická část prezentuje a vyhodnocuje, jak odměny a tresty působí na děti samotné. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťujeme výchovný styl, zkušenosti dětí, jejich pocity a také jak odměny a tresty působí na jejich motivaci. Důležitá je zde zejména jejich osobní zkušenost z vlastní rodiny.
dc.format 78 s. + 2 s. příloh
dc.format.extent 2184922
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject výchovný styl cs
dc.subject starší školní věk cs
dc.subject odměna cs
dc.subject trest cs
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject family education en
dc.subject parenting style en
dc.subject upper-primary school-age en
dc.subject reward en
dc.subject punishment en
dc.title Vnímání odměn a trestů v rodině dětmi staršího školního věku
dc.title.alternative Perception of Rewards and Punishment in the Family by Upper-Primary School-Age Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on rewards and punishments occurring in the education of individual families. Specifically deals with these educational resources from the perspecti-ves of upper-primary school-age children. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are defined basic therms such as family, education and educational styles based on which parents choose educational methods and resources. It closer focuses on the definition of rewards and punishments from different perspectives. This thesis defi-nes these terms and describes their types, functions and principles to be followed in their use. It also deals with risk of these educational resources and related alternatives that can be used instead of them. The practical part presents and evaluates how rewards and punishments act on the children themselves. Through a questionnaire survey, we find par-enting style, children's experiences, their feelings and how rewards and punishments effect on their motivation. Here is the most important especially their personal experience from their own family.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38499
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
frydrychová_2015_dp.pdf 2.083Mb PDF View/Open None
frydrychová_2015_op.pdf 230.7Kb PDF View/Open None
frydrychová_2015_vp.docx 20.40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account