Optimalizace metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro analýzu tetracyklinových antibiotik ve vybraných matricích

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Optimalizace metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro analýzu tetracyklinových antibiotik ve vybraných matricích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Optimalizace metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro analýzu tetracyklinových antibiotik ve vybraných matricích
Autor: Šopík, Tomáš
Vedoucí: Vydrová, Lucie
Abstrakt: V této diplomové práci byla vytvořena multireziduální metoda stanovení tetracyklinu, chlortetracyklinu hydrochloridu, oxytetracyklinu hydrochloridu a doxycyklinu hydrochloridu v mléce pomocí ultraúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (UPLC-MS/MS). Pro izolaci vybraných reziduí z matrice (mléka) byla použita kapalinová extrakce s kyselinou trichloroctovou a McIlvainovým pufrem. Vzorek byl centrifugován a supernatant byl přečištěn použítím extrakce pevnou fází (SPE) s kolonkami OASIS? HLB. Vzorky byly analyzovány pomocí UPLC-ESI-MS/MS v módu skenování více fragmentových hmot (MRM). UPLC separace byla provedena na koloně C18 (3 x 50 mm, 1,8 m) s reverzní fází za použití gradientové eluce mobilní fází sestávající se z acetonitrilu a 20 mM kyseliny mravenčí. K detekci tetracyklinových antibiotik byl využit kvadrupólový hmotnostní spektrometr, přičemž ionizace byla prováděna elektrosprejem v pozitivním módu. Konfirmační metoda má přijatelné detekční limity a vybrané tetracykliny mohou být detekovány v koncentraci reziduí mezi 3,40-11,50 g-l-1. Metoda je validována v souladu s Evropskými požadavky na veterinární rezidua léčiv podle rozhodnutí komise 2002/657/ES. Výtěžnosti tetracyklinů v mléce byly v rozmezí od 80,2 do 93,8 % s relativní směrodatnou odchylkou ne větší než 7,3 % pro koncentraci 100 g-l-1. Stabilita tetracyklinů byla kontrolována za různých podmínek skladování při -8, +4 a +20 °C (a to jak za přístupu tak nepřístupu světla). Ve skutečnosti, tetracykliny nejsou stabilní molekuly a jejich epimerizace byla také hodnocena v této práci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31998
Datum: 2015-01-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38535


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
šopík_2015_dp.pdf 3.441Mb PDF Zobrazit/otevřít None
šopík_2015_op.docx 77.01Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
šopík_2015_vp.docx 75.76Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet