Politická kultura a sociální klima společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Politická kultura a sociální klima společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Hubatková, Nataša
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32248
dc.description.abstract Práce se zabývá aktuálním tématem politické kultury ve vztahu k sociálnímu klimatu společnosti. Vzhledem k obsáhlosti tématu bylo zvoleno užší zaměření na politiku komunální, které je věnována jedna z kapitol teoretické části. Teoretická část dále obsahuje vysvětlení pojmu politická kultura pohledem různých autorů, zabývá se stavem současné politické kultury v ČR, otázkami etiky, morálky a demokracie, definuje občanskou a zájmovou společnost. Samostatná kapitola je věnována mládeži vymezuje období dospívání v souvislosti s procesem socializace a poukazuje na roli sociální pedagogiky v politické socializaci mládeže. V praktické části byly kvantitativním výzkumem ve dvou skupinách respondentů zjišťovány postoje související s tématem práce spokojenost s politickou kulturou, zájem o dění na komunální úrovni, ochota k aktivní politické angažovanosti a postoje ke komunálním volbám. Získaná data byla analyzována a komparována a výsledky naznačují možnosti působení sociálních pedagogů v náročném procesu politické socializace.
dc.format 82 s.
dc.format.extent 3654510
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Politika cs
dc.subject politické strany cs
dc.subject politická kultura cs
dc.subject socializace cs
dc.subject člověk cs
dc.subject mládež cs
dc.subject demokracie cs
dc.subject občanská společnost cs
dc.subject volby cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Policy en
dc.subject political parties en
dc.subject political culture en
dc.subject socialization en
dc.subject a human en
dc.subject a youth en
dc.subject democracy en
dc.subject civil society en
dc.subject election en
dc.subject morality en
dc.subject morals en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Politická kultura a sociální klima společnosti
dc.title.alternative Political Culture and Social Climate of the Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated My thesis is dealing with an actual topic of political culture relating to social climate of our society. Due to the extensiveness of that topic I chose the closer focus on the municipal politics. One of the chapters in the theoretical part of my thesis is dealt with that. Theoretical part is including explanation of the concept of the political culture from the different authors points of view, it deals with current czech political culture´s quality, next it deals with the questions of ethics, morality and democracy, it defines civil society groups and special interest groups. Single chapter deals with youth - it defines a period of pubescence and adolescence in connection with socialization process and it points the social pedagogy role in youth socialization. In the empirical part of my thesis I found out the attitudes of respondents related to the topic of my thesis at quantitative research in two groups of respondents - satisfaction with political culture, interest in public affairs at the municipal level, promptness of the active political involvement and attitudes to municipal elections. Obtained data were analyzed and compared and results suggest effective influence of social pedagogists in complicated process of political socialization.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35382
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
hubatková_2015_dp.pdf 3.485Mb PDF View/Open None
hubatková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
hubatková_2015_vp.docx 15.25Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account