Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32303
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je v rozsahu čtyř kapitol. První kapitola je sestavena ze shrnutí teoretických poznatků obsažených v odborných publikacích se zaměřením na syndrom vyhoření. Druhá kapitola je věnována stresovým situacím, konfliktními situacím, frustračním situacím a situacím obsahujícím nepřiměřené překážky. Třetí kapitola je věnována duševní hygieně, mechanismům překonávající stres, mezi které patří spánek, správné stravovací návyky, zpracování časového plánu a zařazení relaxace do režimu dne. Čtvrtá kapitola se zabývá vztahem tématu k sociální pedagogice. Empirická část diplomové práce je tvořena kvalitativním typem výzkumu. Je tvořena rozhovory s bývalými policisty. Tito se vyjádřili ke své policejní dráze a následnému odchodu od Policie ČR. Postupovala jsem dle metody zakotvené teorie, která vychází především z podrobné analýzy rozhovorů. Vznikající teorie je zakotvena v datech, získaných během rozhovorů. Snažila jsem se pochopit, co je příčinou toho, že od Policie ČR odcházejí zkušení odborníci.
dc.format 113 s. (28 403 znaků).
dc.format.extent 764832
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject stres cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject odpočinek cs
dc.subject spánek cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject Burnout en
dc.subject stress en
dc.subject frustration en
dc.subject sleep en
dc.subject rest en
dc.subject relaxation en
dc.title Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky
dc.title.alternative Burnout Syndrome among Members of the Police of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is in the range of four chapters. The first chapter is composed od a summary of theoretical knowledge contained in scientific publications, focusing on burnout. The second chapter is devoted to stressful situations, conflict situations, circumstances and situations of frustration containing exessive barriers. The third chapter is devoted to mental hygiene mechanisms of overcoming stress, including sleep, good eating habits, treatment schedule and the inclusion of relaxation mode. The fourth chapter deals with the relationship subject to social pedagogy. The empirical part of the thesis is composed of a qualitative type of research. It consists of interviews with former police officers. These are expressed to his police track and subsequent departure from the Police. I proceeded according to the method of grounded theory, which is mainly based on detailed analysis of the interviews. The emerging theory is embedded in the data gathered during interviews. I was trying to understad what is causing that leave form the Policie Experienced professionals.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35689
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-13


Files in this item

Files Size Format View Description
navrátilová_2015_dp.pdf 746.9Kb PDF View/Open None
navrátilová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
navrátilová_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account