Moderní člověk a spirituální dimenze

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Moderní člověk a spirituální dimenze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Pščolková, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32318
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Moderní člověk a spirituální dimenze se zabývá duchovní oblastí v současné době. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy jako je náboženství, sekta, okultismus, mytologie, různá náboženství a stručně je charakterizuje. Představuje i některé vybrané sekty a alternativní náboženství. Popisuje náboženský, psychologický a filozofický pohled na spiritualitu člověka dříve a v dnešní době. Diplomová práce představuje duchovní oblast i v pomáhajících profesích např. v lékařství, rodině, u církve, hodnotí ji i z pohledu pedagoga, sociálního pracovníka a sociálního pedagoga v kladném i záporném slova smyslu. Praktická část analyzuje myšlení věřících i nevěřících. Diplomová práce ve své výzkumné části zkoumá vztahy mezi lidmi, vztah s Bohem nebo vyšší mocí, vztah k sobě samému, víru v abstraktní věci jako je příroda, dobro člověka, láska, soucit, materialismus, zákon, právo, pořádek, morálka, svědomí, zdravý rozum, budoucnost lidstva nebo abstrahuje od východního učení jiným způsobem života a náhledem na svět. Cílem diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje pohlaví, věk a vzdělání náboženské, spirituální, lidské cítění.
dc.format 130 s. (197 400 znaků)
dc.format.extent 2688289
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Moderní člověk cs
dc.subject spirituální dimenze cs
dc.subject duchovní oblast cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject sekta cs
dc.subject okultismus cs
dc.subject mytologie cs
dc.subject církev cs
dc.subject věřící cs
dc.subject nevěřící cs
dc.subject vztahy mezi lidmi cs
dc.subject víra v Boha/vyšší moc cs
dc.subject spirituální cítění cs
dc.subject individualismus cs
dc.subject materialismus cs
dc.subject láska cs
dc.subject soucit cs
dc.subject dobrotivý cs
dc.subject zákon cs
dc.subject právo cs
dc.subject pořádek cs
dc.subject morálka cs
dc.subject svědomí cs
dc.subject zdravý rozum cs
dc.subject Modern man en
dc.subject spiritual dimension en
dc.subject spiritual area en
dc.subject religion en
dc.subject sect en
dc.subject occultism en
dc.subject mythology en
dc.subject church en
dc.subject believer en
dc.subject non-believer en
dc.subject relationships between people en
dc.subject faith in God en
dc.subject belief in a higher power en
dc.subject spiritual feeling en
dc.subject individualism en
dc.subject materialism en
dc.subject love en
dc.subject mercy en
dc.subject compassion en
dc.subject gracious en
dc.subject law en
dc.subject justice en
dc.subject order en
dc.subject morality en
dc.subject conscience en
dc.subject common sense en
dc.title Moderní člověk a spirituální dimenze
dc.title.alternative Modern Man and Spiritual Dimension
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis to the subject Modern man and a spiritual dimension deals with the spiritual area these days. Theoretical part is focused on the basic concepts like religion, sect, occultism, mythology, miscellaneous religions (churches) and pictures briefly their features. It presents some chosen alternative religions as well. It describes religious, psychological and philosophical view on spirituality of human being in the past and at present. My thesis presents the spiritual area in the helping professions as well, for example in medicine, family, churches. My dissertation evaluates the spiritual area from the point of view of educationalist, social worker and social educator on a positive and negative ways, too. The practical part analyzes the thinking of believers and non-believers. The thesis in his research examines the relationships between people, a relationship with God or a higher power, relationship to oneself. It investigates the faith in abstract things like nature, a good man, love, compassion, materialism, law, justice, order, morality, conscience and common sense, the future of humanity or whether the thesis is abstracting from Eastern religions looking other way of life and view of the world. The goal of the thesis is to determine the extent of the gender, age and education to which affects religious, spiritual, human feelings.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35804
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-06


Files in this item

Files Size Format View Description
pščolková_2015_dp.pdf 2.563Mb PDF View/Open None
pščolková_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
pščolková_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account