Vnější působení firemní kultury

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnější působení firemní kultury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Ostřížková, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32363
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku vnějšího působení firemní kultury společ-nosti E.ON. Teoretické části definují pojem firemní kultura, obsah a prvky firemní kultury, ale také utváření firemní kultury a řízení její změny. Obsahem je rovněž náhled na firemní kulturu v širších souvislostech, představení významu pro podnik i vazba na personální řízení a sociální pedagogiku. Teoretická část specifikuje i vnější projevy firemní kultury, nastiňuje problematiku image organizace a popisuje souvislost firemní kultury s veřejným míněním. Zmíněny jsou nástroje utváření image, pojmy jako společenská odpovědnost a etické chování organizace. Praktickou část uvádí představení společnosti E.ON a její firemní kultury. Popsány jsou prvky vnějšího působení kultury a vybrané dokumenty firmy E.ON. Výzkum je směřován ke zjištění vnímání firemní kultury společnosti E.ON ze strany veřejnosti. Následuje analýza informací získaných výzkumem a závěry.
dc.format 135 s.
dc.format.extent 1665044
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Organizace cs
dc.subject firma cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject orientace firemní kultury cs
dc.subject žádoucí firemní kultura cs
dc.subject změna firemní kultury cs
dc.subject prvky firemní kultury cs
dc.subject artefakty cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject normy cs
dc.subject chování cs
dc.subject standardy chování cs
dc.subject základní přesvědčení cs
dc.subject sdílené hodnoty cs
dc.subject postoje cs
dc.subject vnější působe-ní cs
dc.subject vnější projevy cs
dc.subject image cs
dc.subject profil image cs
dc.subject dobré jméno cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject společenská odpovědnost cs
dc.subject společensky odpovědné chování cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject etika cs
dc.subject etický management cs
dc.subject etické chování cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject partneři cs
dc.subject Organization en
dc.subject company en
dc.subject company culture en
dc.subject organization culture en
dc.subject direction of company cul-ture en
dc.subject desired company culture en
dc.subject change in company culture en
dc.subject elements of company culture en
dc.subject artifacts en
dc.subject values en
dc.subject norms of behavior en
dc.subject standards of behavior en
dc.subject basic conviction en
dc.subject shared valu-es en
dc.subject attitudes en
dc.subject external influence en
dc.subject external expressions en
dc.subject image en
dc.subject profile of image en
dc.subject good re-putation en
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject social responsibility en
dc.subject socially responsible beha-vior en
dc.subject Public Relations en
dc.subject the public en
dc.subject public opinion en
dc.subject etics en
dc.subject etical management en
dc.subject etical behavior en
dc.subject code of etics en
dc.subject living environment en
dc.subject employees en
dc.subject customers en
dc.subject partners en
dc.title Vnější působení firemní kultury
dc.title.alternative External Effect of Corporate Culture
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the issue of external action of the company culture E.ON. The theory part defines the concept of corporate culture, content and elements of corporate culture, but also shaping of corporate culture and the management of its change. The con-tent is also a preview of the corporate culture in a broader context, introduction of the im-portance for the business and relation with the personnel management and social pedagogy. The theoretical part specifies also the external manifestations of corporate culture, outlines the matters of the image of the organization and describes the relationship of corporate culture with public opinion. There are also mentioned means of shaping the image, such terms as social responsibility and ethical behavior of the organization. The practical part presents an introduction of the E.ON company and its corporate culture. Described are the elements of the external impact of the corporate culture and selected documents of the E.ON company. Research is directed toward the perception of corporate culture of E.ON by the public. The tollowing part deals with the analysis of the information gained from research and the conclusion.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36055
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
ostřížková_2015_dp.pdf 1.587Mb PDF View/Open None
ostřížková_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
ostřížková_2015_vp.docx 15.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account