Mobbing a bossing v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mobbing a bossing v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Krbec, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:16Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:16Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32484
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou mobbingu a bosingu v sociálních službách. Teoretická část nabízí seznámení se základními pojmy, které se vztahují k této problematice. V navazujících kapitolách jsou popsány pojmy mobbing, bossing a další projevy psychického teroru na pracovišti, obrana proti nim a rizikové pracoviště. Jsou zde také popsány příčiny, znaky, fáze a následky mobbingu a bossingu. Poslední kapitola teoretické části se věnuje sociálním službám v České republice, vymezení jejich působnosti, jejich legislativnímu ukotvení a nárokům na pracovníky v sociální sféře. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření a mapuje tuto problematiku v sociálních službách. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit výskyt mobbingu a bosingu v sociálních službách a shromáždit zkušenosti pracovníků sociálních služeb s psychickým terorem na pracovišti; zda vědí, jak se v případě ohrožení bránit a jaké mechanismy používá jejich zaměstnavatel, aby zamezil tomuto nežádoucímu jevu.
dc.format 67 s. (74 538 znaků)
dc.format.extent 611330
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject psychický teror cs
dc.subject pracovní pozice cs
dc.subject rizikové pracoviště cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject psychological terror en
dc.subject victim en
dc.subject assailant en
dc.subject job en
dc.subject risk workplace en
dc.subject employee en
dc.subject social services en
dc.title Mobbing a bossing v sociálních službách
dc.title.alternative Mobbing and Bossing in Social Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of mobbing and bossing in social services. The theoretical part provides introduction to the fundamental concepts that relate to this issue. In subsequent chapters are described concepts of mobbing, bossing and other manifestations of psychological terror at the workplace, defense against them and a risk workplace. This section furthermore describes the causes, signs, stages and consequences of mobbing and bossing. The last chapter of the theoretical part focuses on social services in the Czech Republic, defines their activity extent, their legislative ground and describes demands on workers in the social field. The practical part focuses on quantitative research, which was conducted through a questionnaire survey and mapping these issues in social services. The aim of the research was to determine the incidence of mobbing and bossing in social services and to collect experiences of social service workers with psychological terror at their workplace; whether they know how to defend themselves in case of a threat and what mechanisms are used by their employer in order to prevent this undesirable phenomenon.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37660
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
krbec_2015_dp.pdf 597.0Kb PDF View/Open None
krbec_2015_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
krbec_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account