Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Húserková, Silvia cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:02:28Z
dc.date.available 2010-07-15T03:02:28Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3532
dc.description.abstract Táto bakalárska práca si kladie za cieľ pomocou konkrétne zvolených nástrojov, vytvoriť stratégiu spoločnosti pre dosahovanie jej budúcich cieľov. Bakalárska práca je zložená z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti je spracovaný rozbor literárnych prameňov z oblasti nákladov a strategického manažmentu. Praktická časť sa skladá zo šty-roch analytických častí. Prvá analytická časť je zameraná na analyzovanie štruktúry spo-ločnosti, odvetvia, v ktorom pôsobí a postavenia na trhu. Ďalej je vykonaná analýza štruk-túry nákladov a v tretej analytickej časti je prevedená PEST analýza. Posledná časť je za-meraná na aplikovanie manažérskeho nástroja Balanced Scorecard. Ich prevedením sú sta-novené priority v budúcej podnikateľskej činnosti podniku. V závere je sformulovaná stratégia, ktorá obsahuje návrhy a doporučenia pre dosiahnutie určených cieľov. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 967354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Stratégia cs
dc.subject analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject Strategy en
dc.subject analyze en
dc.subject costs en
dc.subject PEST analyze en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.title Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie cs
dc.title.alternative Usage of selected analytic and managerial instruments for strategy determination in CEMMAC a.s. Horne Srnie en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis shows to use particular methods, which will conduct in setting com-pany strategy. Thesis has two parts, first is theoretical and second is practical. The theoretic part contains study of expenses and strategic management. The practical part has in four sections. First analytical part is focused on analyzing company structure and branch of in-dustry. Second part includes study about cost structure and third forms PEST analyze. Last analytic part contains my application of managerial system - Balanced Scorecard. Usage of this method is for setting the future priorities of the company. At the end of this thesis is strategy with suggestions and recommendations to achieve company targets. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5560
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
húserková_2007_bp.pdf 944.6Kb PDF View/Open
húserková_2007_vp.pdf 535.7Kb PDF View/Open
húserková_2007_op.pdf 623.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account