Nový morální kodex pro současnou společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nový morální kodex pro současnou společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka cs
dc.contributor.author Houšková, Vladimíra cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:21:42Z
dc.date.available 2010-07-15T03:21:42Z
dc.date.issued 2006-11-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3585
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá novým morálním kodexem. Autorka navrhla a provedla vlastní výzkum na téma etika v současné společnosti. Zabývala se otázkami: Jak vnímají mladí lidé morálku?, Jaké morální hodnoty zastávají?, Co ovlivňuje jejich jednání? a Které hodnoty by měl obsahovat nový morální kodex pro současnou společnost? Autorka zjistila, že pro respondenty je důležitá láska a vztahy, hodnoty, které nejsou materiální povahy, kvality, které souvisejí s vlastní snahou jedince a individuálními vlastnostmi člověka. Autorka konstatuje, že respondenti vnímají rozdíl mezi konvencí a podstatou morálky. V bakalářské práci je zahrnuto poznání o reflektovaném důrazu na individualitu a svobodu jednotlivce. Morální chování je pro respondenty důležité a obsahuje takové prvky jako je nezávislost a nutnost hájit své názory. Závěrem autorka uvádí, že vztah k morálce je také do jisté míry idealistický, přesto je tento fakt plně v souladu s ontogenezí respondentů. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 1163732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Morálka cs
dc.subject vývoj morálky cs
dc.subject morální kodex cs
dc.subject křesťanské desatero cs
dc.subject etika cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject etické a neetické jednání cs
dc.subject mladí lidé cs
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject vývoj myšlení cs
dc.subject socializace cs
dc.subject láska cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject rodina cs
dc.subject práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject peníze cs
dc.subject přátelé cs
dc.subject zábava cs
dc.subject Morale en
dc.subject evolution of morals en
dc.subject moral code en
dc.subject Christian codex-Decalogue en
dc.subject ethics en
dc.subject ethical and nonethical behaviour en
dc.subject young people en
dc.subject value system en
dc.subject cognitive development en
dc.subject socialisation en
dc.subject love en
dc.subject health en
dc.subject family en
dc.subject work en
dc.subject education en
dc.subject career en
dc.subject money en
dc.subject friends en
dc.subject fun en
dc.title Nový morální kodex pro současnou společnost cs
dc.title.alternative The New Moral Code for the Contemporary Society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2007-02-01 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with the new moral code. The author proposed and realised her own research regarding ethics in the contemporary society. The author focused on questions: How do the young people reflect morale?, What moral values do they confess?, What influences their behaviour?, and Which values should be included in the new moral code for the contemporary society? Further the author recognised that respondents respect love and relationship, values of nonmaterial origin, qualities that are closely connected with individual endeavour and his/ her own character features. The author features respondents and their ability to perceive the difference between the convention and the essence of morale. This bachelor work includes the noticed data from the field research that reflect the focus on individuality and freedom that belong to every individual. The ethical behaviour is important for the respondents and from their point of view there are inevitable elements as independency and necessity to defend own thoughts. Finally the author points out at the idealistic relation towards morale, to some extent, nevertheless this fact is in full harmony with the ontogenetic development of respondents. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004274
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
houšková_2007_bp.pdfBlocked 1.109Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account