Využití konkurenčního zpravodajství ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití konkurenčního zpravodajství ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molnár, Zdeněk
dc.contributor.author Brázdilová, Miroslava
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.available 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.issued 2005-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36758
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá využitím konkurenčního zpravodajství v českých podnicích. Analyzuje zpravodajský proces, jeho jednotlivé fáze a zjišťuje s jakými problémy je jeho realizace spojena. Teoretická část definuje základní principy zpravodajského procesu, stanovuje jeho cíle na základě zpravodajského cyklu a zařazuje konkurenční zpravodajství do hierarchie firemních procesů. Předkládá různé úhly pohledu na zpravodajství tak, jak je chápou ostatní země světa, v nichž je zpravodajství prováděno již po dlouhá desetiletí. Po celou dobu práce je však kladen důraz na etickou stránku věci, aby nedocházelo k záměně se špionážními technikami. Hlavním cílem práce je zjistit, na jaké úrovni se pohybují při provádění konkurenčního zpravodajství české podniky. Vzorek respondentů - českých IT firem, který byl pro výzkum vybrán, se vyznačuje jistou dynamičností, a proto se od něj očekávají aktivní výsledky. Vedlejší cíle práce spočívají ve zmapování stavu informačních zdrojů dostupných v českém prostředí, jejich klasifikace a vyhodnocení informačních produktů, které nabízejí producenti informačních rafinerií. Výsledky výzkumu jsou v závěru konfrontovány s dostupnými šetřeními prováděnými v ostatních zemích, kde je tato metoda používána již po dlouhá desetiletí. Cílem této práce je především přispět ke zlepšení stavu řešené problematiky - využití konkurenčního zpravodajství v České republice. Výsledkem práce je teoretická a praktická báze využitelná pro informační management firem.
dc.format.extent 2146106 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konkurenční zpravodajství cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject informační zdroje cs
dc.subject poskytovatelé informací cs
dc.subject competitive intelligence en
dc.subject research en
dc.subject information sources en
dc.subject information producers en
dc.title Využití konkurenčního zpravodajství ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků cs
dc.title.alternative Using Competitive Intelligence to Increase Competitive Abilities of Czech Enterprises en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hynek, Josef
dc.contributor.referee Rais, Karel
dc.date.accepted 2005-06-30
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on competitive intelligence process in the Czech enterprises. It analyses intelligence process, its phases and problems connected with its realization. Basic principles of intelligence process and position in company's structure are defined in the theoretical part. This work shows various views on understanding of competitive intelligence as it do other countries in the world. But the whole time a big emphasis is made on ethical part of process, because competitive intelligence cannot be compared with espionage anyway. The main goal of this thesis is to find what the level of real practising of competitive intelligence is. The sample of respondents - Czech IT enterprises chosen for this survey is typical for its dynamics and that's why active results are expected. Next goals are oriented on information sources available in Czech conditions, their classification and ranking of products which producers of information refineries offer. Results of survey are discussed and confronted with other exploration from foreign countries which are used to do the competitive intelligence for decades. The main idea of thesis is to make this problem easier even trouble free. The result of this thesis is theoretical and practical basis useful for information management of enterprises.
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 2525
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account