Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné

Show simple item record

dc.contributor.author Baňařová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:28Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36858
dc.description.abstract Disertační práce poukazuje na problematiku možného nastavení platby terciárního vzdělávání v České republice, a to především z pohledu spotřebitele. Potřeby, očekávání a požadavky této specifické skupiny při koupi statku dlouhodobější spotřeby a investičního charakteru, jako je tomu v případě vysokoškolského vzdělání, jsou odlišné od spotřeby statků běžné denní spotřeby. Dosud se danou problematikou z pohledu mikroekonomické teorie, a to rozboru rozhodovacího procesu spotřebitele o koupi statku specifické povahy, jako je vzdělávání a specifikací jeho konkrétní poptávky, nikdo nezabýval. Z tohoto důvodu se doktorand rozhodl prozkoumat tuto oblast a pomocí kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu zjistit od studentů a absolventů ekonomických fakult dostatek informací a jejich průnik k sestavení modelu rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné. V rámci kvalitativního předvýzkumu byla využita metoda skupinového interview, v rámci pilotní studie pak metoda focus group a předvýzkum. Na základě výsledků kvalitativního šetření byl nastaven dotazník, který byl vybrán, jako vhodná metoda výzkumu kvantitativního. Předpokládané závislosti a hypotézy týkající se rozhodovacího procesu tohoto spotřebitele specifické povahy pak budou testovány pomocí statistických testů (např. Mann-Whitneyho U-test, Pearsonův chí-kvadrát test, Spearmanův korelační koeficient a Kruskal-Wallisův test) a na základě jejich výsledků budou vyvozeny závěry a stanoven model rozhodování spotřebitele terciárního vzdělávání na regionálně orientovaných ekonomických fakultách. V úvodu práce jsou podrobněji rozepsány důvody volby tématu i kritéria výběru respondentů a institucí, které budou podrobeny šetření. Následuje kapitola charakterizující současný stav řešené problematiky včetně nástinu možných teoretických východisek. V dalších kapitolách jsou pak formulovány základní cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy, metodologie, výstupy šetření, přínosy práce pro teorii a praxi, přehled očekávaných omezení a nástin dalšího pokračování práce.
dc.format 235
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject terciární vzdělávání cs
dc.subject student cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject spotřební chování cs
dc.subject rozhodovací model cs
dc.subject školné cs
dc.subject ekonomická fakulta cs
dc.subject tertiary education en
dc.subject student en
dc.subject graduate en
dc.subject consumer en
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject decision-making process en
dc.subject tuition fee en
dc.subject faculty of economics en
dc.title Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné cs
dc.title.alternative A model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay tuition fees en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.referee Ondrčka, Pavel
dc.date.accepted 2015-12-09
dc.description.abstract-translated This dissertation outline analyses issues involved in implementing school fees in Czech tertiary education, this mainly from the consumer's point of view. When purchasing a long-term, fixed-asset-type product such as higher education, the needs, expectations, and requirements of this specific consumer segment are different from those related to everyday consumer goods. Up to now, this topic has never been studied through the prism of micro-economic theory, by analysing the consumer's decision-making process as to whether to purchase or not an asset of a very special nature, such as a tertiary education, in a context of uncertainty, and specifying his/her specific requirements. This is why the author decided to explore this field, combining qualitative and quantitative research methods in order to collect a sufficient pool of information from Business School students and former students for drawing up a model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay school fees. In a qualitative study group interview and in pilot study the focus group method were used. Based on our qualitative survey results, a questionnaire was prepared as an appropriate method for quantitative research. Expected correlations and our hypotheses regarding this specific consumer's decision-making process will be submitted to statistical tests (e.g., Mann-Whitney U-test, Pearson chí-squared test, Spearman correlation or Kruskal-Wallis test); the results will make it possible to draw conclusions and define a decision-making model for a consumer of tertiary education at regionally-oriented business schools. The reasons for selecting this particular topic are presented in some detail at the beginning of the outline, as well as the inclusion/exclusion criteria for respondents and institutions to be analysed. These are followed by a chapter describing the present situation in the field; possible theoretic assumptions are also suggested. The following chapters formulate the key aims of the research, research questions, hypotheses and methods, research´s results, the study's benefits for theory and real life, a list of expected limiting factors, and an outline of how the study should be continued.
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41507
dc.date.submitted 2015-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
baňařová_2015_dp.pdf 3.602Mb PDF View/Open None
baňařová_2015_op.pdf 765.4Kb PDF View/Open None
baňařová_2015_vp.pdf 839.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account