Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Dynková, Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37122
dc.description.abstract Diplomová práce přináší historický exkurs do vývoje pobytových sociálních služeb pro seniory v ČR. Najdeme zde popis a charakteristiku uživatele domova pro seniory a jeho proměny probíhající v procesu stárnutí. Teoretická část je primárně zaměřena na proces individuálního plánování. Vymezuje jeho legislativní ukotvení, zásady, jimiž se proces řídí, cíle a modely. Je zde definován pojem klíčový pracovník v sociálních službách, jeho kompetence, práva, povinnosti a také metody, které při své práci využívá. Práce si kladla za cíl zmapovat proces individuálního plánování v domově pro seniory ve Zlínském kraji pohledem klíčových pracovníků/důvěrníků. V praktické části předkládáme výsledky ze smíšeného výzkumu kvantitativního a kvalitativního, jež jsme realizovali pomocí dotazníkového šetření a následně polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumu vyplynuly přínosy i úskalí vnímané pohledem klíčových pracovníků/důvěrníků v průběhu procesu individuálního plánování. Výstupem našeho výzkumu je zakotvená teorie, která zachycuje samotný proces individuálního plánování ve vybraném domově a vztahy mezi jednotlivými proměnnými.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject individuální plán cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject old age en
dc.subject social services en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject individual planning en
dc.subject individual plan en
dc.subject key worker en
dc.subject social service client en
dc.title Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory
dc.title.alternative Individual Planning from the Perspective of a Key Worker in Homes for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis brings a historical excursion into the development of residential social services in the Czech Republic. The description and characteristics of the clients of the home for the elderly and their ongoing transformations during the aging process can be found here. The theoretical part is primarily focused on the process of the individual planning. The thesis defines the legislative anchoring, the principles which control the process, goals and models. There is a defined term for a key worker in social services, their competences, rights, duties and also their methods used at work. The work was intended to map out the process of the individual planning in the home for the elderly in the Zlín region from the point of view of the key worker. In the practical part there are presented the results of the mixed research, quantitative and qualitative, which were implemented by using the questionnaire investigation and, subsequently, semi-structured interviews. Emerging from the research benefits and pitfalls of the perceived eyes of key workers during the process of the individual planning. The output of our research is a grounded theory, which captures the very process of the individual planning in chosen home and relations among particular variables.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41580
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
dynková_2016_dp.pdf 2.314Mb PDF View/Open None
dynková_2016_op.docx 18.38Kb Unknown View/Open None
dynková_2016_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account