J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Smílková, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37192
dc.description.abstract Vzdělávání a výchova nových generací má zásadní význam pro směr vývoje společnosti, je určující pro rozvoj všech věd, sociálních a interkulturních vztahů, vytváření hodnotových systémů, přístupu k životnímu prostředí i přírodě. Myšlenky a postupy, obsažené v díle nadčasového pedagoga Jana Amose Komenského, jsou významným přínosem pro současnou filozofii výchovy i sociální pedagogiku. Záměrem práce je v souladu s idejemi Komenského upozornit na to, proč je nezbytné stále si včas uvědomovat nedostatky, hledat smysluplné odpovědi na základní otázky filozofie výchovy a v jeho díle se pokusit nalézt inspirativní návod, jakým způsobem výchovně působit na děti, mládež i další generace. Cílem práce je pomocí obsahové analýzy dokumentů objevit v díle Komenského pro současnost důležité aspekty sociální pedagogiky a filozofie výchovy, odpovědět na otázku, kde jsou aplikovány sociální, filozofické a didaktické principy J. A. Komenského, prostřednictvím kladení otázek komeniologům vyhledat konkrétní oblasti, ve kterých je možné tyto principy v praxi dále využít, dotazníkovým šetřením mezi studenty Sociální pedagogiky a Filozofie zjistit jejich zájem o dílo J. A. Komenského. Hlavním cílem je ukázat, že je stále znovu nutné se zamýšlet nad nejvhodnějšími vzdělávacími obsahy, metodami a cíli, pramenícími ze společenských ideálů a potřeb, opravdových hodnot, morálních norem, prosociálních etických principů a vytvářet optimální podmínky k jejich realizaci pro lepší budoucnost společnosti a celé planety.
dc.format 151 s. (305 599 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jan Amos Komenský cs
dc.subject filozofie výchovy cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject společnost cs
dc.subject pansofie cs
dc.subject humanismus cs
dc.subject všenáprava cs
dc.subject didaktické principy cs
dc.subject mravní hodnoty cs
dc.subject poznání cs
dc.subject Johannes Amos Comenius en
dc.subject Philosophy of Education en
dc.subject Social Pedagogy en
dc.subject Training en
dc.subject Education en
dc.subject Society en
dc.subject Pansophism en
dc.subject Humanism en
dc.subject Panorthonosie en
dc.subject Didactic Principles en
dc.subject Moral Values en
dc.subject Cognition en
dc.title J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy
dc.title.alternative J. A. Comenius and his Importance for the Development of Social Pedagogy and Philosophy of Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2016-05-27
dc.description.abstract-translated Education and upbringing of new generations is essential for the direction of evolution society, is crucial for the development of all sciences, social and intercultural relationships, creating value systems, approach to the environment and nature. Ideas and practices contained in the works of the timeless educationalist Johannes Amos Comenius are an important contribution to contemporary philosophy of education and social pedagogy. The intention of this work is in line with the ideas of Comenius highlight, why it is necessary to constantly be aware of the shortcomings in time, find meaningful answers to the fundamental questions of philosophy of education, and in his work to try to find inspiring instructions on how to educate children, youth and future generations. The aim of the work is by using content analysis of documents discover in the works of Comenius for the present important aspects of social pedagogy and philosophy of education, answer the question, where are applied social, philosophical and didactic principles of Comenius, through questioning to experts in comeniology search for a specific areas, in which these principles can be further used in practice, questionnaire survey among students of social pedagogy and philosophy to determine their interest in the work of Comenius. The main objective is to show that it is still necessary to re-think about the most appropriate educational content, methods and goals stemming from the social ideals and needs, true values, moral norms, prosocial and ethical principles, create optimal conditions for the realization of a better future for society and the whole planet.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41693
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-12


Files in this item

Files Size Format View Description
smílková_2016_dp.pdf 5.587Mb PDF View/Open None
smílková_2016_op.docx 18.55Kb Unknown View/Open None
smílková_2016_vp.docx 19.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account