Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, Jan
dc.contributor.author Doležel, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:22:55Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2006-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3748
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled o současné právní úpravě domácího násilí z pohledu legislativy České republiky, popsat vliv domácího násilí na budoucí vývoj dítěte a zmapovat pomoc společnosti obětem domácího násilí. Úvod práce je věnován základní charakteristice pojmu domácí násilí, jeho podobám a kritériím pro jeho určení. V další části jsou uvedeny právní dokumenty, které byly přijaty OSN či Radou Evropy a zmapován je i současný právní stav problematiky v České republice. Jsou zde také doplněny příklady právní ochrany před domácím násilím v některých evropských státech. Kapitola tři popisuje vliv domácího násilí na vývoj a budoucí život dítěte, a také mapuje právní možnosti ochrany dětí před tímto násilím. V závěrečné kapitole je zachycen vývoj postojů společnosti k tomuto jevu a je zde uvedena i důležitá role nestátních organizací, které v současné době poskytují specializovanou pomoc jeho obětem. Poslední část bakalářské práce se věnuje poslaneckému návrhu novely zákonů souvisejících s domácím násilím, která by měl přinést zlepšení právní ochrany jeho obětem. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 1508286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.04.2008
dc.subject domácí násilí; násilí vůči ženám; rodově podmíněné násilí; zneužívání žen-manželek; zneužívání v partnerském vztahu; bitá žena; násilí uvnitř rodiny; intimní násilí; zneužívání partnera; násilí na dětech; právní ochrana dítěte; české právo; mezinárodní právo; trestní právo; občanské právo; Syndrom týraného cs
dc.subject zneužívaného a zanedbávaného dítěte; Syndrom zavrženého rodiče; Syndrom týrané ženy cs
dc.subject domestic violence; violence againts woman; genderet based violence; woman en
dc.subject wife abuse; spouse abuse; battered woman; inter family violence; intimate violence; partner abuse; violence against children; legal protection of child; Czech law; international law; public law; civil law; Child Abuse and Nevléct; Parental Alienation Syndrome; Battered Woman Syndrom en
dc.title Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti cs
dc.title.alternative Domestic violence: current legal regulation, effect on the development of children and the society's help to its victims en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated The sense of this bachelor work is to give the integrated overview of the temporary legal adjustment of domestic violence from the view of the Czech Republic legislative, to describe the influence of domestic violence on the future child's development and to map out the help to the victims of domestic violence. The exordium of the work is given to the basic definitions characterising the domestic violence, its forms and criterion for its assignation. In the next part, there are named legal documents accepted by United Nations or COE and the temporary legal situation of the problems in the Czech Republic is charted here as well. There are also eked the examples of the legal defence against domestic violence in some European countries. The Chapter III describes the influence of domestic violence on child's development and his future life and also maps out the possibilities of children legal protection from this violence. The final Chapter shows the development of the society attitude towards this event and it also indicates very important role of independent organisations that in the present era provide the specialized help to the victims of the violence. The last part of the bachelor work attends to the parliamentary proposal of the amendment of acts that are connected with domestic violence. This amendment should bring improvement of legal protection to the victims. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1001514
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
doležel_2007_bp.pdfBlocked 1.438Mb PDF View/Open
doležel_2007_vp.doc 52.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account