Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Bachanová, Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:23Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:23Z
dc.date.issued 2016-01-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37644
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřování dekubitů u pacientů, u nichž defekt vznikl následkem nesprávné ošetřovatelské péče. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje informace o vzniku a hodnocení dekubitů, o druzích hodnotících škál, o predilekčních místech, ale také o následné léčbě a důležité prevenci. V této části je také nastíněna léčba jak moderní, v podobě vlhkého hojení ran či klasického suchého ošetření. Sou-částí jsou také různé druhy pomůcek k zabránění vzniku dekubitů. Praktická část je složena z dotazníku, pomocí něhož chci zjistit úroveň ošetřování dekubitů v nemocničním prostředí a v organizacích domácí péče. Cílová oddělení, která byla pro tento výzkum oslovena, jsou hlavně oddělení interního a chirurgického typu a léčebny dlouhodobě nemocných. Další skupinou jsou organizace domácí péče jako Charita a Zdislava ve Veselí nad Moravou. Respondenti jsou všeo-becné sestry s minimálně dvouletou praxí u lůžka. Pomocí této práce bych chtěla zjistit, jak jednotlivá pracoviště o tyto defekty pečují a jakou léčbu preferují.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dekubitus cs
dc.subject hojení ran cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výživa cs
dc.subject léčba cs
dc.subject Pressure ulcer en
dc.subject wound healing en
dc.subject prevention en
dc.subject nutrition en
dc.subject therapy en
dc.title Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče
dc.title.alternative Decubitus - Consequence of Improper Nursing Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koutecký, Vladimír
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the treatment of pressure ulcers in patients whose defect was a result of improper nursing care. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes information about the creation and evaluation of pressure ulcers, the types of evaluation scales, a predilection sites, but also subsequent treatment and the importance of prevention. This part is also mentioned as the treatment advanced in the form of moist wound healing or treatment of classical dry. Also included are various kinds of devices to prevent pressure sores. The practical part consists of a questionnaire, which I want to determine the level of treatment of pressure ulcers in hospitals and home care organizations. Target department, who was approached for this research are mainly internal and surgical departments type and hospice. Another group home care organizations like Caritas and Zdislava in Veseli nad Moravia. Respondents are nurses with at least two years' experience at the bedside. Using the work I wanted to find out how individual sites of these defects care and what treatment they prefer.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42277
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
bachanová_2016_dp.pdf 4.666Mb PDF View/Open None
bachanová_2016_op.docx 41.46Kb Unknown View/Open None
bachanová_2016_vp.docx 36.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account